โรคต่างๆในปัจจุบันมีอะไรบ้าง ความรู้ สาเหตุ อาการและการรักษา

โรคหรือความผิดปรกติของร่างกายต่างๆมีสาเหตุจากอะไร สามารถแบ่งชนิดของโรคได้อย่างไร ลักษณะอาการ แนวทางรักษาโรคและการป้องกันโรค ความรู้พื้นฐานเพื่อการดูแลตัวเอง

โรค โรคต่างๆ การรักษาโรค อาการของโรค

โรคในปัจจุบันมีมากมาย การเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจโรคต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญ ภาวะความผิดปรกติของร่างกายมีกี่ชนิด สาเหตุ อาการ วิธีรักษาโรค แนวทางการป้องกันโรค เพื่อการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐาน

ความหมายของโรค

 • โรค ( Disease ) คือ ความผิดปรกติของระบบการทำงานของร่างกาย ความผิดปกติของระบบอวัยวะและเนื้อเยื่อของร่างกาย ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรค มีหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การทำงานผิดปรกติของอวัยวะ
 • อาการ ( Symptom ) คือ ความรู้สึกทางด้านร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งเกิดจากความผิดปกติในการทำงานของอวัยวะและเนื้อเยื่อ ลักษณะอาการ เช่น อาการปวดศีรษะ อาการปวดท้อง อาการไอ ซึ่งอาการนี้ไม่ได้หมายถึงความผิดปรกติของร่างกายอย่างเดียว ยังหมายรวมถึงความผิดปรกติของจิตใจด้วย
 • ภาวะ ( Condition ) สภาพความผิดปกติของอวัยวะของร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอาการต่างๆ เช่น ภาวะเบื่ออาหาร คำว่า ภาวะ กับ โรค มีความหมายเหมือนกัน

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค

สำหรับปัจจัยของการเกิดโรคต่างๆนั้น บางปัจจัยสามารถมองเห็นได้ แต่บางปัจจัยก็ไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งปัจจัยการเกิดโรคมาจาก 3 ส่วน คือ มนุษย์ สิ่งแวดล้อม และ เชื้อโรคต่างๆที่ทำให้ร่างกายของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตผิดปรกติ

ความสำคัญของการควบคุมและการป้องกันโรคด้วยตนเอง

โรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นอกจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงแล้ว การเกิดโรคหากมีความรุนแรง มีการระบาดในวงกว้าง จะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจด้วย ซึ่งการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจถึงความรู้เกี่ยวกับโรค สาเหตุการเกิดโรค การรักษาโรค และ แนวทางการป้องกันโรค จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณภาพชีวิตของทุกๆคน ซึ่งความสำคัญของการควบคุมและการป้องกันโรค มีดังนี้

 • ป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้นในชุมชน เนื่องจากความเจ็บป่วยส่งผลกระทบ เศรษฐกิจ หน้าที่การงาน และ ครอบครัวของชุมชน
 • ช่วยลดอัตราการตายของประชาชน
 • ป้องกันไม่ให้เกิดความพิการ และ การไร้สมรรถภาพของร่างกาย เมื่อเกิดการเจ็บป่วย
 • ทำให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เอื้อต่อการเกิดโรค ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากแหล่งนำโรคทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ทำให้ประชาชนมีความรู้และเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพของตน ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ทำให้ประชาชนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและเป็นการลดอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายด้วยโรคติดต่อ ที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
 • สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ตนเองและผู้อื่นที่เรารับผิดชอบเกิดความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ

ประเภทของโรค

การแบ่งประเภทของโรค เราแบ่งโรคตามอวัยวะที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค หรือ ความผิดปรกติของการทำงานในอวัยวะในร่างกาย โรคต่างๆสามารถแบ่งชนิดของโรค ได้ดังนี้

โรคไม่ติดต่อ โรคต่างๆ การรักษาโรคโรคไม่ติดต่อ
โรคติดต่อ โรคต่างๆ การรักษาโรค โรคติดต่อ
ภาวะติดเชื้อโรค โรคติดเชื้อ ติดเชื้อไวรัส ติดเชื้อแบคทีเรีย โรคติดเชื้อ
โรคตา โรคสายตา โรคหนังตา โรคเกี่ยวกับตา โรคตา
โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคฮอร์โมน โรคต่างๆ โรคไม่ติดต่อ โรคเกี่ยวกับฮอร์โมน
โรคระบบประสาท โรคการควบคุมร่างกาย โรคไม่ติดต่อ โรคระบบประสาท
โรคสมอง โรคเกี่ยวกับความจำ โรคไม่ติดต่อ โรคเกี่ยวกับสมอง
โรคในช่องปาก โรคเหงือก โรคฟัน โรคเกี่ยวกับฟัน โรคในช่องปาก
โรคข้อและกระดูก โรคเกี่ยวกับข้อ โรคเกี่ยวกับกระดูก โรคข้อและกระดูก
โรคตับ โรคเกี่ยวกับตับ โรคติดเชื้อ โรคเกี่ยวกับตับ
โรคทางเดินอาหาร โรคลำไส้ โรคในช่องท้อง โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอด โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคไต โรคระบบขับถ่าย โรคเกี่ยวกับไต โรคต่างๆกั โรคไต
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหูคอจมูก โรคหู โรคคอ โรคจมูก โรค หู คอ จมูก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ โรคทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคผิวหนัง โรคติดเชื้อ โรคเกี่ยวกับผิวหนัง โรคไม่ติดต่อ โรคผิวหนัง
โรคเด็ก โรคเกิดกับเด็ก โรคติดเชื้อ โรคเด็ก

เราได้รวบรวมโรคต่างๆให้เพื่อนๆได้ศึกษาถึงสาเหตุและอาการของโรค เพื่อรู้เท่าทัน ความรู้เบื่องต้นสำหรับการป้องกันและรักษาโรค ตามประเภทของโรค มีรายละเอียด ดังนี้

โรคเกี่ยวกับตา คือ โรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปรกติในการทำงานของระบบสายตาและการมองเห็น

โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตาบอดสี
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคต้อหิน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะความดันตาสูง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพต้อกระจก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคตาแดง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคตากุ้งยิง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพพังผืดที่จอตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตาแห้ง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเลือดออกในวุ้นตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพจอประสาทตาลอก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเยื่อบุตาอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเบาหวานขึ้นตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตาเหล่
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพต้อเนื้อ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพต้อลม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพริดสีดวงตา

โรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ คือ โรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปรกติของการทำงานของกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง

โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกระดูกพรุน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคข้ออักเสบจากการติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรครูมาตอยด์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโบทูลิซึม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ โรคเก๊าท์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ โรคข้อเสื่อม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคคาวาซากิ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไขสันหลัง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพข้อหลุด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพข้ออักเสบรูมาตอย์

โรคเกี่ยวกับการติดเชื้อ คือ อาการของโรคที่มีสาเตุจากการติดเชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย หรือ เชื้อรา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ผิดปรกติของร่างกาย

โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้หวักนก H7N9
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้หวัดนก H5N1
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไข้เลือดออก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไข้หวัดใหญ่
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้หวัด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้ไทฟอยด์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคมือเท้าปาก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคซาร์ส (SARS)
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้หวัดมรณะ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคฉี่หนู
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไตอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหนองใน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้กาฬหลังแอ่น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคปอดบวม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคท้องร่วง จากเชื้ออีโคไล(E. coli)
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเลปโตสไปโรซิส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไวรัสตับอักเสบบี
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคพยาธิใบไม้ในปอด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคพิษสุนัขบ้า
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคฝีที่สมอง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพหนองในเทียม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพติดเชื้อราในช่องคลอด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหัดเยอรมัน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคแคนดิไดอะซิส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคพยาธิในช่องคลอด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไวรัสโคโลน่า
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพคางทูม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพชิคุนกุนยา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไทฟอยด์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพติดเชื้อแบคทีเรียอีโคไล ( E.Coli )
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหัดญี่ปุ่น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคฝีดาษ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพวัณโรค
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้กาฬนกนางแอ่น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคติดเชื้อเมนิงโกค็อกคัส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคติดเชื้อแบคทีเรีย MRSA
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคซิฟิลิส ( Syphilis )
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคบาดทะยัก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้รากสาดน้อย
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพกาฬโรค
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเท้าช้าง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพหลอดลมอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้ทรพิษ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหูด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคติดเชื้อHPVs
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกาลี
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคแอนแทรกซ์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคฝีตับ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพแผลเริมอ่อน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพหูดหงอนไก่
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพกลาก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคฮีสโตพลาสโมสิส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเอดส์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไวรัสอีโบล่า
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้หวัดนก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้ปวดข้อ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพติดเชื้อแบคทีเรียสแตฟฟิโลคอกคัส (MRSA)

โรคหัวใจและหลอดเลือด คือ โรคที่เกี่ยวกับการทำงานผิดปรกติของระบบการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดของร่างกาย

โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหลอดเลือดแดงที่ขาตีบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหัวใจโต
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหลอดเลือดตีบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโลหิตเป็นพิษ (Sepsis
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคอัมพาต
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเส้นเลือดสมองแตก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหัวใจวาย
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะหัวใจล้มเหลว
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคชั้นประหยัด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคความดันโลหิตสูง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเส้นเลือดขอด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไขมันโลหิตสูง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะหัวใจสั่นพริ้ว
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคริดสีดวงทวาร
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะสมองขาดเลือด

โรคระบบประสาทและสมอง คือ โรคที่เกี่ยวกับการทำงานผิดปรกติของระบบสมองและระบบประสาทของร่างกาย

โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคพาร์กินสัน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะสมองขาดเลือด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพปวดปลายประสาทหลังจากเป็นงูสวัด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคสมองขาดเลือดชั่วคราว
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคงูสวัด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพอาการโคม่า
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคอัมพฤกษ์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคประสาท
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะสมองขาดเลือด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกลัวน้ำ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเหน็บชา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคลมชัก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคสมองพิการในเด็ก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคออทิสติก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคสมองฝ่อ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเนื้องอกในสมอง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรควัวบ้า
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพอาการเจ้าชายนิทรา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคซึมเศร้า
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคอัลไซเมอร์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคสมองอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคอัมพาต
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพฝีในสมอง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไฮเปอร์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคลมบ้าหมู
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคซีพี
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเส้นเลือดสมองแตก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคระบบประสาทถูกทำลาย
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโบทูลิซึม (Botulism)

โรคระบบต่อมไร้ท่อ คือ โรคที่เกิดจากความผิดปรกติของต่อมไร้ท่อ ที่เป็นแหล่งผลิตฮอร์โมน เพื่อการใช้ประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย

โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะขาดสารไอโอดีน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกลุ่มอาการ คุชชิ่ง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเบาหวาน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไทรอยด์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเท้าช้าง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคอ้วน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะน้ำหนักตัวเกิน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเบาหวาน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคคอพอก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคแอดดิสัน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพถุงน้ำดีอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกลุ่มอาการซีแฮน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะอ้วนลงพุง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคนอนไม่หลับ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเอสแอลอี

โรคระบบหู คอ จมูก คือ โรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปรกติในการทำงานของระบบหู ระบบคอ ระบบจมูก

โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคคอตีบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหูน้ำหนวก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพต่อมทอนซิลอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพนิ้วต่อมน้ำลาย
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคริดสีดวงจมูก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหูดับฉับพลัน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคคออักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพแก้วหูทะลุ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเวียนศรีษะ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไซนัสอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเจ็บคอสเตรปโธรท
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพท่อน้ำลายอุดตัน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพหลอดลมอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหูชั้นกลางอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกรดไหลย้อน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพการนอนกรน

โรคไต คือ โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบความผิดปรกติของไต ซึ่งไตเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกรองของเสียในเลือดและขับออกมาทางท่อปัสสาวะ โรคไตจึงเป็นส่วนหนึ่งของโรคระบบทางเดินปัสสาวะด้วย

โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไตวายเรื้อรัง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคถุงน้ำในไต
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไตรั่ว
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไตอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไตวายเฉียบพลัน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคนิ่วในไต
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไตอักเสบเนโฟรติก

โรคระบบทางเดินอาหาร คือ ความผิดปรกติของอวัยวะร่างกายที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ เป็นต้น

โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพช่องท้องอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกรดไหลย้อน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคแผลเพปติก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคแผลลำไส้เล็กส่วนต้น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคลำไส้อักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคลำไส้กลืนกัน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคฝีที่ทวารหนัก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคลำไส้เน่า
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไส้ติ่งอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคริดสีดวงทวาร
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคท้องผูก (Constipation)
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตับอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคท้องมาน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะการไม่ดูดซึมสารอาหาร
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคแผลกระเพาะอาหาร
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคอะคาเลเซีย
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคลำไส้ขาดเลือด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคลำไส้เล็กอุดตัน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคฝีคัณฑสูตร
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหลอดอาหารอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกระเพาะอาหาร
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคแผลจียู
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไส้เลื่อน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพฝีที่ตับ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคท้องร่วง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพนิ่วในถุงน้ำดี
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพอหิวาตกโรค

โรคระบบทางเดินหายใจ คือ ภาวะการเกิดโรคที่ปอดและอวัยวะที่เกี่ยวกับการหายใจทั้งหมด เช่น ลำคอ หลอดลม ปอด เป็นต้น โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ มีดังนี้

โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคพยาธิใบไม้ในปอด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคถุงลมโปร่งพอง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพลิ่มเลือดอุดตันในปอด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพหลอดลมอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหืดหอบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคปอดอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคปอดบวม

โรคเกี่ยวกับผิวหนัง คือ ภาวะการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังของคน ความผิดปรกติของผิวหนังจากสาเหตุต่างๆ มีดังนี้

โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคท้าวแสนปม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโลน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหิด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเกลื้อน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคน้ำกัดเท้า
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพแผลร้อนใน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพสิว
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเริม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพกลาก

โรคมะเร็ง คือ ภาวะการเกิดเนื้อร้ายในอวัยวะต่างๆในร่างกาย เป็นโรคอันตราที่มีอัตราการรอดชีวิตน้อย โดยโรคมะเร็ง มีดังนี้

โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพมะเร็งช่องปาก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพมะเร็งตับ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพมะเร็งปอด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพมะเร็งกระเพาะอาหาร
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพมะเร็งลำไส้ใหญ่
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพมะเร็งท่อน้ำดี
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพมะเร็งหลอดอาหาร
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพมะเร็งกระเพาะอาหาร
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคมะเร็งลำไส้เล็ก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคมะเร็งกล่องเสียง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพมะเร็งต่อมไทรอยด์

โรคอื่นๆที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ตามที่กล่าวมาข้างต้น เช่น โรคเกี่ยวกับตับ โรคเกี่ยวกับภาวะทางจิต

โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคโบทูลินั่ม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตับอ่อนอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพคราบหินปูน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตกขาวผิดปรกติ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไขมันพอกตับ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพวิกฤติวัยกลางคน ( midlife crisis )
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโลลิคอน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเหงือกอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคพยาธิใบไม้ในตับ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคแอสเปอร์จิลโลซิส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคทีไอเอ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคตับแข็ง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพอุ้งเชิงกรานอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตับวาย
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคสมาธิสั้น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพพีโดฟีเดีย
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพริมฝีปากแห้ง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเหงือกร่น

การป้องกันและควบคุมโรค

ในการควมคุมและป้องกันโรคนั้น เราสามารถ แบ่งการควบคุมและป้องกันโรคได้ เป็น 3 ระดับ ซึ่ง ประกอบด้วย

 • ระดับแรก การควบคุมและป้องกันโรคล่วงหน้า ภาษาทางการแพทย์ เรียก Primary Prevention คือ การป้องกันไม่ให้เกิดโรค การควบคุมระดับนี้ถือเป็นการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เราก็ควบคุมให้ปัจจัยทั้ง 3 ประการที่กล่าวมาข้างต้มไม่ให้มีเหตุให้เกิดโรค
 • ระดับที่สอง คือ การควบคุมและป้องกันโรคในระยะการมีโรค ภาษาการแพทย์ เรียก Secondary Prevention
 • ระดับที่สาม คือ การควบคุมและป้องกันโรคในระยะที่จะไม่ทำให้เกิดการไร้สมรรถภาพ ภาษาการแพทย์เรียก Tertiary Prevention

โรคและการป้องกัน รวมเรื่องราว ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโรค โรคต่างๆที่น่าสนใจในปัจจุบัน ว่าสาเหตุของโรคเป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค และการป้องกันโรค ซึ่งเพื่อนๆสามารถตรวจสอบอาการเกี่ยวกับโรค ได้ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคภูมิแพ้ โรคเอดส์ โรคหัวใจ โรคซิฟิลิส หนองใน มะเร็งปากมดลูก อาการไข้เลือดออก โรคกระเพาะ เราสามารถแบ่งโรคต่างๆได้เป็นหลายประเภท


ขายถุงกระสอบ ถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove