แม่และเด็กการเลี้ยงลูก

การตั้งครรภ์ และ เตรียมตัวเป็นแม่

การอยู่ไฟ

น้ำนมแม่

การวางแผนครอบครัว

การแต่งงาน

จำหน่ายถุงกระสอบ ถุงกระสอบล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบลายการ์ตูน ซื้อได้ที่ไหน


เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีตามหลัก 6Q ทำความรู้จักกับ IQ EQ AQ MQ VQ และ SQ

IQ EQ MQ AQ SQ VQ การเลี้ยงลูก การพัฒนาคน6Q คืออะไร คือดัชนีชีวัดความสามารถของคน ซึ่ง 6Q นี้ ประกอบด้วย IQ(Intelligence Quotient) EQ(Emotional Intelligence Quotient) MQ(Moral Intelligence Quotient) AQ(Adversity Quotient /Advancement Quotient) SQ(Spiritual Intelligence Quotient) และ VQ (Values Intelligence Quotient) เรามาทำความรู้จักกับดัชนีชี้วัดความฉลาดทั้ง 5 ประเภท ว่าเป็นอย่างไร และการปรับการเลี้ยงลูกให้มีความฉลาดครบทั้ง 6 ประเภท ทำอย่างไร

IQ (Intelligence Quotient)

ไอคิว คือ ดัชนีตัวเลขที่บ่งบอกถึงความฉลาดในการเรียนรู้ของคน สำหรับ ไอคิว(IQ) ถูกคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ ชาวสหราชอาณาจักร ชื่อ เซอร์ฟรานซิส กาลตัน โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของมนุษย์กับพันธุกรรม

การวัดไอคิว นั้นเดิมทีการหาค่าไอคิว จากการทำข้อสอบวัดไอคิว หารด้วยอายุของผู้ทำข้อสอบ และคูณด้วย100 ซึ่งค่าไอคิวของเด็กและผู้ใหญ่ที่มีอายุที่แตกต่างกันย่อมนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้  การคำนวนและการเปรียบเทียบไอคิบของคนจะใช้เปรียบเทียบสำหรับคนอายุเท่ากัน เรามาดูความหมายของระดับไอคิว

 ระดับคะแนน ความหมาย
 40-54  มีปัญหาด้านสมองสูง
 55-69  มีปัญหาด้านสมอง
 70-84  ต่ำกว่ามาตราฐาน
 85-114  มาตราฐาน
 115-129  สูงกว่ามาตราฐาน
 130-144  มีพรสวรรค์
 145 ขึ้นไป อัจฉริยะ

EQ (Emotional Intelligence Quotient)

อีคิว คือ ความฉลาดด้านอารมณ์ สำหรับอีคิว นี้ถูกคิดค้นโดยนักจิตวิทยาชาวอิสราเอล ในปี คศ 1985  ชื่อว่า ราเวน บาออน (Reuven Bar-on) ซึ่งการประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น ไอคิวไม่ใช่ตัวบ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันความสำเร็จ แต่การควบคุมอารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์” การมีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่ เป็นตัวบ่งบอกถึงความสำเร็จ โดยมีตัวอย่างให้เห็นจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในสังคม อีคิว(Emotional Intelligence Quotient)  ได้รับความสนใจอย่างมากมายในปี คศ 1995  เมื่อมีนาย Daniel Goleman เขียนหนังสือเรื่อง Emotional Intelligence : Why It Can Matter More than IQ. องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ มี 5 องค์ประกอบ คือ

 • การรู้จักตนเอง(Self-awareness) การรู้จักตนเองทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมของเรา และเข้าใจผู้อื่น การรู้ตัวเมื่อเกิดอารมณ์ในทางลบ และการปรับเปลี่ยนอารมณ์ ใสถานการณ์ต่างๆ
 • การควบคุมอารมณ์(Personal accountability) การควบคุมอารมณ์ เป็นการบริหารจัดการอารมณ์ เป็นการมีสติรับรู้ต่อการถูกกระทบกระเทือนทางอารมณ์ ทำให้ปัญหาต่างๆไม่แย่ลงไปจากปัจจุบัน
 • มุมมองในทางที่ดี(Positively self-motivated Powerful impetus : Honesty and integrity) เป็นการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่ถูกกระทบกระเทือนทางจิตใจต้องมีคุณธรรมทางด้านดี เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนความคิด เช่น ความซื่อสัตย์ ความรัก ความเอื้ออาทร ความเคารพ การให้อภัย อารมณ์ขัน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ปัญหาสามารถคลี่คลายไปในทางที่ดีได้
 • ความเห็นอกเห็นใจ(Empathy and sensitivity) ความเห็นอกเห็นใจ เป็นการรักษาความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคม ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นจะช่วยให้การประณีประนอม เมื่อเกิดความขัดแย้งได้
 • ความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์(Capacity to develop and sustain relationships) การรักษาสัมพันธ์กับผู้อื่น จะสร้างความไว้วางใจ การสร้างความเชื่อใจ จะช่วยเปลี่ยนความหงุดหงิดรำคาญใจให้เป็นแรงบันดาลใจ ช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้

MQ (Moral Intelligence Quotient)

เอ็มคิว คือ ความฉลาดทางด้านศีลธรรม การมีศีลธรรมเมื่อเกิดปัญหาขึ้น การแก้ปัญหาจะถูกผลักดันไปในทางด้านดี เอ็มคิวนั้น จะรวมถึง ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และการความเคารพต่อความรับผิดชอบของตนต่อสังคมและมนุษยชาติ เอ็มคิว นั้นประกอบจะช่วยให้มนุษยชาติเป็นสุข คนที่มีเอ็มคิวสูง จะมีลักษณะ ดังนี้

 1. การควบคุมตนเอง ให้ไม่กระทำความผิด เช่น การรับสินบน การคอรัปชั่น เป็นต้น
 2. การมีจิตใจดี คิดดี ปราถนาดี ต่อคนรอบข้าง มีความดีนี้เป็นรากฐานของคนดี
 3. การมีวาจาดี คำพูดสุภาพ และให้เกียรติคนรอบข้างทำให้ขัดเกลาให้เป็นคนดีได้

AQ (Adversity Quotient)

เอคิว คือ ความฉลาดทางร่างกาย จิตใจและทางกำลังใจ คนดี คนเก่ง จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องมีจิตใจ และกำลังใจที่แข็งแกรง เนื่องจากความเป็นจริงของชีวิต การเปลี่ยนแปรงสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หากไม่มีกำลังใจที่ดีแล้ว อาจไม่สามารถรับความปลี่ยนแปลงได้ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของชีวิตไม่ใช่ไอคิวหรืออีคิว แต่เป็นเอคิว คือ ความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต คือ คนที่ไม่พ่ายแพ้ต่ออุปสรรค และสามารถนำปัญหาและอุปสรรค์กลับทำประโยชน์ได้

SQ (Spiritual Intelligence Quotient)

เอสคิว คือ ความฉลาดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความหมายและค่านิยม เป็นมิติใหม่ของดัชนีชี้วัดความฉลาด คือ คนที่มีความฉลาดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความหมายและค่านิยม สามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตและการปกป้องตัวเองจากค่านิยมในสังคม และหลุดพ้นจนประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ลักษณะของผู้ที่มีเอสคิว มีดังนี้

 1. รู้จักการอลุ่มอล่วย
 2. รู้จักตนเอง
 3. มีความสามารถในการยอมรับกับความทุกข์
 4. มีแรงบันดาลใจที่ดี
 5. มีความสามารถในการมองภาพรวม
 6. มีความปรารถนาที่จะให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด
 7. มีความสามารถในการทำงานย้อนกระแส คือ การทำในสิ่งที่แตกต่างจากค่านิยมในสังคมนั้นๆ

VQ (Values Intelligence Quotient)

วีคิว คือ ความสามารถในการเข้าใจองค์ประกอบที่จำเป็น ความเข้าใจใน คน วัฒนธรรม ศาสนา สังคม เชื้อชาติ และระบบค่านิยมสากล การใช้ชีวิตอย่างเข้าใจคนรอบข้าง และความเป็นไปในสังคมทำให้ เราสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้

การเลี้ยงลูกให้มีความฉลาดใน 6Q

สำหรับเทคนิคการเลี้ยงลูกให้ได้ครบในดัชนีชี้วัดความสำเร็จในชีวิตให้ครบทุกด้านนั้น เป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากปัญจัยต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่สำหรับสิ่งที่ผู้เขียนสามารถแนะนำได้ คือ การปรับเอาคำสอนทางพระพุธศาสนามาใช้ สอนลูก ร่วมกับความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัว เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างให้คนประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข

แก้ปัญหา ลูกชอบกัดเล็บ ทำอย่างไร การชอบกัดเล็บของลูกมีผลเสียอย่างไร

การแก้ปัญหาการกัดเล็บ ลูกชอบกัดเล็บ การเลี้ยงลูกการกัดเล็บ ถือว่าเป็นโรคอย่างหนึ่ง เรียกว่า Nail Biting มีความเข้าใจผิดหลายอย่างเกี่ยวกับการกัดเล็บ ว่า เป็นพฤติกรรมของเด็ก เมื่อโตขึ้นจะหายพฤติกรรมเหล่านี้เอง แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างที่เข้าใจกัน วิธีการแก้ปัญหาการกัดเล็บทำอย่างไร

การกัดเล็บเป็นพฤติกรรมที่ผิด แต่มีการทำซ้ำบ่อยๆจนเกิดการติดเป็นพฤติกรรมติดตัว มีการสำรวจพบว่าการกัดเล็บเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย โดยวัยรุ่นมีพฤติกรรมการกัดเล็บที่มากที่สุด เป็นพฤติกรรมที่สั่งสมมาจากวัยเด็ก แล้วสาเหตุของการกัดเล็บเกิดจากอะไรบ้าง แล้วมีผลเสียอย่างไร การแก้ไขปัญหาการชอบกัดเล็บจะทำอย่างไร

โรคการกัดเล็บ มีการสำรวจทั่วโลก พบว่า เด็กวัยไม่เกิด 10 ปี มีพฤติกรรมชอบกัดเล็บร้อยละ 28 วัยรุ่น มีพฤติกรรมการชอบกัดเล็บ ร้อยละ 45 ส่วนวัยผู้ใหญ่ มีพฤติกรรมการชอบกัดเล็บร้อยละ 30  จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการชอบกัดเล็บนั้นหากไม่รีบแก้ไขตั้งแต่วัยเด็ก จะติดตัวคนนั้นไปถึงตอนเป็นผู้ใหญ่

ทำไมถึงชอบกัดเล็บ

การกัดเล็บ มีการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่านี้ว่าเป็นการลดพฤติกรรมความเครียด ซึ่งความเครียดนี้มาจากสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ร้อยละ 99 ของผู้ที่กัดเล็บ เกิดจากปัญหาทางอารมณ์ เช่น ความเครียด หิว เบื่อ และเพียงแค่ชอบกัดเล็บ

ผลเสียของปัญหาการชอบกัดเล็บ

เราสามารถสรุปผลเสียที่มีต่อพฤติกรรมการชอบกัดเล็บมาให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ มีรายละเอียด ดังนี้

 • การกัดเล็บ มีผลเสียต่อบุคลิกภาพ การกัดเล็บให้คนเห็นนั้น ทำให้ดูบุคลิกภาพไม่่ดี เมื่อเกิดการต่อต้านจากคนในสังคมนั้นๆ จะส่งผลต่อผู้ที่ชอบกัดเล็บ เช่น การไม่อยากเข้าสังคม ไม่กล้าเผชิญหน้ากับคน และขี้อาย ชอบอยู่ตัวคนเดียว เป็นต้น
 • การกัดเล็บ มีผลเสียต่อสุขภาพ เนื่องจากมือของคนเรา เป็นส่วนที่สัมผัสกับเชื้อโรคมากที่สุด และในเล็บ ตามซอกเล็บเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่มีมาก การกัดเล็บ เป็นการนำเอาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยตรง หากเกิดภาวะร่างกายอ่อนแอ ไม่สามารถต่อต้านเชื้อโรคได้ ก็จะส่งผลต่อการป่วยทันที
 • การกัดเล็บ มีผลเสียต่อฟัน การกัดเล็บบ่อยๆ อาจทำให้ฟัน ผิดรูป และไม่สวย เป็นสาเหตุของการเสียบุคลิกภาพเพิ่มขึ้นอีก และการกัดฟันนั้น อาจเป็นพฤติกรรมติดตัว นอนละเมอกัดฟันได้
 • การกัดเล็บ มีผลเสียต่อนิ้วมือและเล็บ การกัดเล็บทำให้เกิกแผล อาการช้ำ อาการบวม ซึ่งอาจส่งผลต่อการผิดรูปผิดร่างของมือและเล็บได้

จะเห็นว่าการกัดเล็บมีผลเสียต่อคน และเป็นสาเหตุของพฤติกรรมต่างของเด็ก ที่จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ดังนั้น  การแก้ปัญหาการกัดเล็บ เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้เลย เรามี วิธีการแก้ปัญหาการชอบกัดเล็บ มานำเสนอ ดังนี้

 1. หากิจกรรมให้เด็กทำ แนะนำให้กิจกรรมที่เป็นการใช้มือมากๆ จะทำให้เด็กสนุก ผ่อนคลาย และไม่มีเวลาว่างในการกัดเล็บ
 2. ลดความเครียดของลูก ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกกรมที่ต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อน หรือ การใช้ชีวิตของเด็ก พ่อกับแม่ต้องสังเกตุพฤติกรรมของลูกอย่างใกล้ชิด
 3. อธิบายให้ลูกเข้าใจ การห้ามกัดเล็บนั้น สำหรับเด็กบางคน ดื้น จะไม่เชื้อฟัง ต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจถึงปัญหาการกัดเล็บ
 4. หาตัวอย่างปัญหารจากการกัดเล็บให้ลูกดู หากเด็กเห็นตัวอย่างปัญหา ด้านสุขภาพจากการกัดเล็บ เด็กจะเกิดการกลัวในการกัดเล็บ และไม่กล้ากัดเล็บไปเอง
 5. ตัดเล็บให้สั่นอยู่เสมอ หากไม่มีเล็บให้กัดได้แล้ว เด็กบางคนจะเลิกกัดเล็บไปเอง
 6. หาบอระเพ็ดมาทาเล็บ เด็กหากมีรสขมที่ปากขณะกัดเล็บ จะเลิกกัดเล็บไปเอง
 7. ชื่นชมลูก เมื่อไม่เห็นลูกกัดเล็บ ไม่การกัดเล็บเด็กจะซึมซับพฤติกรรมว่าเป็นสิ่งที่ดี

สำหรับวิธีการแก้ปัญหาการชอบกัดเล็บนั้น ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหา คือ พ่อและแม่ ซึ่งเป็นผู้ทีอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากที่สุด ต้องหาสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมการชอบกัดเล็บและนำไปแก้ปัญหาอย่างตรงจุด


loading...
สมุนไพรไทย แยกตามสรรพคุณทางยา


สมุนไพร ดูแลช่องปาก สรรพคุณดูแลช่อปาก
สมุนไพร ดูแลช่องปาก เหงือก ฟัน

สมุนไพร สรรพคุณ ขับลม ท้องอืด ท้องเฟ้อ
สมุนไพร ขับลม แก้ท้องอืด แก้ท้องเฟ้อ
สมุนไพร ถ่ายพยาธิ ช่วยในการถ่ายพยาธิ
สมุนไพร ช่วยถ่ายพยาธิ
สรรพคุณสมุนไพร บำรุงกระดูก
สมุนไพร บำรุงกระดูก
สมุนไพร สำหรับผิว สรรพคุณบำรุงผิว
สมุนไพร บำรุงผิว
สมุนไพร บำรุงสมอง สรรพคุณบำรุงสมอง
สมุนไพร บำรุงสมอง
บำรุงสายตา สมุนไพร สรรพคุณ รักษาตา
สมุนไพร บำรุงสายตา
บำรุงหัวใจ สมุนไพรไทย สรรพคุณบำรุงหัวใจ
สมุนไพร บำรุงหัวใจ
สรรพคุณทางยา สมุนไพร บำรุงเลือด บำรุงโลหิต
สมุนไพร บำรุงเลือด
สมุนไพรไทย สรรพคุณบำรุงศรีษะ และหนังศรีษะ
สมุนไพร บำรุงเส้นผม
สมุนไพรไทย สรรพคุณ ต้านมะเร้ง
สมุนไพร ป้องกันมะเร็ง
สมุนไพรไทย ใช้รักษาแผล สรรพคุณ รักษาแผล
สมุนไพร รักษาแผล
สมุนไพรไทย ลดความดันเลือด ลดความดันโลหิต
สมุนไพร ลดความดันโลหิต
สมุนไพรไทย สรรพคุณ ลดไขมันในเส้นเลือด
สมุนไพร ลดไขมันในเส้นเลือด
สมุนไพรไทย สรรพคุณ เป็นยาระบาย
สมุนไพร ยาระบาย
สมุนไพรไทย สรรพคุณ แก้ท้องร่วง แก้ท้องเสีย
สมุนไพร แก้ท้องร่วง
สมุรไพรไทย ขับสารพิษในร่างกาย ล้างพิษ
สมุนไพร ขับสารพิษในร่างกาย
สมุนไพรไทย ช่วยขับปัสสาวะ ฉี่
สมุนไพร ขับปัสสาวะ
สมุนไพรไทย ช่วยขับประจำเดือน
สมุนไพร ขับประจำเดือน
สมุนไพรไทย สรรพคุณ แก้ท้องร่วง แก้ท้องเสีย
สมุนไพร แก้ท้องเสีย
Advertising place
โรคต่างๆ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้หวักนก H7N9
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้หวัดนก H5N1
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคไข้เลือดออก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคไข้หวัดใหญ่
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
ไข้หวัด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคตากุ้งยิง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคเก๊าท์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคข้อเสื่อม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรครูมาตอยด์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคคาวาซากิ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
ไข้ทรพิษ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคหูด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคติดเชื้อHPVs
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกาลี
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคแอนแทรกซ์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้กาฬหลังแอ่น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตาบอดสี
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคต้อหิน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะความดันตาสูง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพต้อกระจก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคตาแดง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
ตาเหล่
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตาแห้ง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคกระดูกพรุน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคหัดญี่ปุ่น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคฝีดาษ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรควัณโรด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
ไข้กาฬนกนางแอ่น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคติดเชื้อเมนิงโกค็อกคัส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้ไทฟอยด์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเลือดออกในวุ้นตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพจอประสาทตาลอก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเยื่อบุตาอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเบาหวานขึ้นตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพต้อเนื้อ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพต้อลม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพริดสีดวงที่ตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพพังผืดที่จอตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคปากเปื่อย เท้าเปื่อย
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคไข้หวัดมรณะ (SARS)
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคซาร์ (SARS)
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคฉี่หนู
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเลปโตสไปโรซิส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคบาดทะยัก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
ไข้รากสาดน้อย