เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี ตามหลัก 6Q ( IQ EQ AQ MQ VQ SQ )

6Q คืออะไร ดัชนีชีวัดความสามารถของคน มี IQ EQ MQ  AQ SQ และ VQ ดัชนีชี้วัดความฉลาด ทั้ง 6 เป็นอย่างไร การเลี้ยงลูกให้มีความฉลาดครบทั้ง 6 ประเภททำอย่างไรIQ EQ MQ AQ SQ VQ การเลี้ยงลูก การพัฒนาคน

 

6Q คืออะไร คือดัชนีชีวัดความสามารถของคน ซึ่ง 6Q นี้ ประกอบด้วย IQ(Intelligence Quotient) EQ(Emotional Intelligence Quotient) MQ(Moral Intelligence Quotient) AQ(Adversity Quotient /Advancement Quotient) SQ(Spiritual Intelligence Quotient) และ VQ (Values Intelligence Quotient) เรามาทำความรู้จักกับดัชนีชี้วัดความฉลาดทั้ง 5 ประเภท ว่าเป็นอย่างไร และการปรับการเลี้ยงลูกให้มีความฉลาดครบทั้ง 6 ประเภท ทำอย่างไร

IQ (Intelligence Quotient)

ไอคิว คือ ดัชนีตัวเลขที่บ่งบอกถึงความฉลาดในการเรียนรู้ของคน สำหรับ ไอคิว(IQ) ถูกคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ ชาวสหราชอาณาจักร ชื่อ เซอร์ฟรานซิส กาลตัน โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของมนุษย์กับพันธุกรรม

การวัดไอคิว นั้นเดิมทีการหาค่าไอคิว จากการทำข้อสอบวัดไอคิว หารด้วยอายุของผู้ทำข้อสอบ และคูณด้วย100 ซึ่งค่าไอคิวของเด็กและผู้ใหญ่ที่มีอายุที่แตกต่างกันย่อมนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้  การคำนวนและการเปรียบเทียบไอคิบของคนจะใช้เปรียบเทียบสำหรับคนอายุเท่ากัน เรามาดูความหมายของระดับไอคิว

 ระดับคะแนน ความหมาย
 40-54  มีปัญหาด้านสมองสูง
 55-69  มีปัญหาด้านสมอง
 70-84  ต่ำกว่ามาตราฐาน
 85-114  มาตราฐาน
 115-129  สูงกว่ามาตราฐาน
 130-144  มีพรสวรรค์
 145 ขึ้นไป อัจฉริยะ

EQ (Emotional Intelligence Quotient)

อีคิว คือ ความฉลาดด้านอารมณ์ สำหรับอีคิว นี้ถูกคิดค้นโดยนักจิตวิทยาชาวอิสราเอล ในปี คศ 1985  ชื่อว่า ราเวน บาออน (Reuven Bar-on) ซึ่งการประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น ไอคิวไม่ใช่ตัวบ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันความสำเร็จ แต่การควบคุมอารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์” การมีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่ เป็นตัวบ่งบอกถึงความสำเร็จ โดยมีตัวอย่างให้เห็นจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในสังคม อีคิว(Emotional Intelligence Quotient)  ได้รับความสนใจอย่างมากมายในปี คศ 1995  เมื่อมีนาย Daniel Goleman เขียนหนังสือเรื่อง Emotional Intelligence : Why It Can Matter More than IQ. องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ มี 5 องค์ประกอบ คือ

 • การรู้จักตนเอง(Self-awareness) การรู้จักตนเองทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมของเรา และเข้าใจผู้อื่น การรู้ตัวเมื่อเกิดอารมณ์ในทางลบ และการปรับเปลี่ยนอารมณ์ ใสถานการณ์ต่างๆ
 • การควบคุมอารมณ์(Personal accountability) การควบคุมอารมณ์ เป็นการบริหารจัดการอารมณ์ เป็นการมีสติรับรู้ต่อการถูกกระทบกระเทือนทางอารมณ์ ทำให้ปัญหาต่างๆไม่แย่ลงไปจากปัจจุบัน
 • มุมมองในทางที่ดี(Positively self-motivated Powerful impetus : Honesty and integrity) เป็นการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่ถูกกระทบกระเทือนทางจิตใจต้องมีคุณธรรมทางด้านดี เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนความคิด เช่น ความซื่อสัตย์ ความรัก ความเอื้ออาทร ความเคารพ การให้อภัย อารมณ์ขัน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ปัญหาสามารถคลี่คลายไปในทางที่ดีได้
 • ความเห็นอกเห็นใจ(Empathy and sensitivity) ความเห็นอกเห็นใจ เป็นการรักษาความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคม ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นจะช่วยให้การประณีประนอม เมื่อเกิดความขัดแย้งได้
 • ความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์(Capacity to develop and sustain relationships) การรักษาสัมพันธ์กับผู้อื่น จะสร้างความไว้วางใจ การสร้างความเชื่อใจ จะช่วยเปลี่ยนความหงุดหงิดรำคาญใจให้เป็นแรงบันดาลใจ ช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้

MQ (Moral Intelligence Quotient)

เอ็มคิว คือ ความฉลาดทางด้านศีลธรรม การมีศีลธรรมเมื่อเกิดปัญหาขึ้น การแก้ปัญหาจะถูกผลักดันไปในทางด้านดี เอ็มคิวนั้น จะรวมถึง ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และการความเคารพต่อความรับผิดชอบของตนต่อสังคมและมนุษยชาติ เอ็มคิว นั้นประกอบจะช่วยให้มนุษยชาติเป็นสุข คนที่มีเอ็มคิวสูง จะมีลักษณะ ดังนี้

 1. การควบคุมตนเอง ให้ไม่กระทำความผิด เช่น การรับสินบน การคอรัปชั่น เป็นต้น
 2. การมีจิตใจดี คิดดี ปราถนาดี ต่อคนรอบข้าง มีความดีนี้เป็นรากฐานของคนดี
 3. การมีวาจาดี คำพูดสุภาพ และให้เกียรติคนรอบข้างทำให้ขัดเกลาให้เป็นคนดีได้

AQ (Adversity Quotient)

เอคิว คือ ความฉลาดทางร่างกาย จิตใจและทางกำลังใจ คนดี คนเก่ง จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องมีจิตใจ และกำลังใจที่แข็งแกรง เนื่องจากความเป็นจริงของชีวิต การเปลี่ยนแปรงสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หากไม่มีกำลังใจที่ดีแล้ว อาจไม่สามารถรับความปลี่ยนแปลงได้ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของชีวิตไม่ใช่ไอคิวหรืออีคิว แต่เป็นเอคิว คือ ความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต คือ คนที่ไม่พ่ายแพ้ต่ออุปสรรค และสามารถนำปัญหาและอุปสรรค์กลับทำประโยชน์ได้

SQ (Spiritual Intelligence Quotient)

เอสคิว คือ ความฉลาดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความหมายและค่านิยม เป็นมิติใหม่ของดัชนีชี้วัดความฉลาด คือ คนที่มีความฉลาดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความหมายและค่านิยม สามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตและการปกป้องตัวเองจากค่านิยมในสังคม และหลุดพ้นจนประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ลักษณะของผู้ที่มีเอสคิว มีดังนี้

 1. รู้จักการอลุ่มอล่วย
 2. รู้จักตนเอง
 3. มีความสามารถในการยอมรับกับความทุกข์
 4. มีแรงบันดาลใจที่ดี
 5. มีความสามารถในการมองภาพรวม
 6. มีความปรารถนาที่จะให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด
 7. มีความสามารถในการทำงานย้อนกระแส คือ การทำในสิ่งที่แตกต่างจากค่านิยมในสังคมนั้นๆ

VQ (Values Intelligence Quotient)

วีคิว คือ ความสามารถในการเข้าใจองค์ประกอบที่จำเป็น ความเข้าใจใน คน วัฒนธรรม ศาสนา สังคม เชื้อชาติ และระบบค่านิยมสากล การใช้ชีวิตอย่างเข้าใจคนรอบข้าง และความเป็นไปในสังคมทำให้ เราสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้

การเลี้ยงลูกให้มีความฉลาดใน 6Q

สำหรับเทคนิคการเลี้ยงลูกให้ได้ครบในดัชนีชี้วัดความสำเร็จในชีวิตให้ครบทุกด้านนั้น เป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากปัญจัยต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่สำหรับสิ่งที่ผู้เขียนสามารถแนะนำได้ คือ การปรับเอาคำสอนทางพระพุธศาสนามาใช้ สอนลูก ร่วมกับความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัว เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างให้คนประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข

โรคน่ารู้
ปัจจัยของการเกิดโรคต่างๆนั้น บางปัจจัยสามารถมองเห็นได้ แต่บางปัจจัยก็ไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งปัจจัยการเกิดโรคมาจาก 3 ส่วน คือ มนุษย์ สิ่งแวดล้อม และ เชื้อโรคต่างๆที่ทำให้ร่างกายของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตผิดปรกติ
ไวรัสโคโลน่า โรคปอดอักเสบ โรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ
โรคไวรัสโคโลน่า
โรคเอดส์ ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคเอดส์
โรคกระดูกพรุน โรคข้อและกระดูก โรคไม่ติดต่อ โรคผู้สูงอายุ
 โรคกระดูกพรุน
ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้ออักเสบ โรคไม่ติดต่อ โรคกระดูก
 โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
โรคเก๊าท์ อาการโรคเก๊าท์ โรคข้อกระดูก รักษาเก๊าท์
 โรคเก๊าท์
ข้อเสื่อม โรต โรคข้อกระดูก
โรคข้อเสื่อม