โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคจากยุง

โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคจากยุง

ไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี ( Dengue virus ) ที่มียุงลายเป็นพาหะของโรค โดยลักษณะอาการคล้ายไข้ไหวัดทั่วไปในระยะแรก

Last Updated on January 17, 2020