F-Herb491 โรคภูมิแพ้ โรคต่างๆ

โรคภูมิแพ้ โรคต่างๆ

โรคภูมิแพ้ ภาษาอังกฤษ เรียก Allergy คือ ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันโรคที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยาไวต่อสารที่ก่อให้เกิดโรคภู