บทความเรื่องการเลื้ยงลูกและดูแลลูกให้มีพัฒนาการที่ดี

คู่มือการเลี้ยงลูกให้ได้ดี เป็นสิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองทุกคนต้องการและเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นลูกของตนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สำหรับเรื่องการเลี้ยงลูกนั้นมีความละเอียดอ่อน เนื่องจากครอบครัว ความรัก ความอบอุ่นของคนในครอบครัว ช่วยหล่อหลอมให้เด็กเติบโตขึ้นมามีพัฒนาการที่ดีสมวัย และเป็นผุ้ใหญ่ที่ดีของสังคม

Mom3_1การสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กนั้นไม่ใช่การแทรกแซงเรื่องพัฒนาการของเด็ก แต่การสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก หมายถึง การทำความเข้าใจลูกของเราในทุกแง่มุม เพื่อที่จะให้เราสามารถกระตุ้นพัฒนาการของลูกให้มีความสมดุลอย่างมีความสุข ซึ่งเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีปัจจัยหลายด้านมากระทบต่อพัฒนาการของเด็ก การทำความเข้าใจเด็กและสภาพแวลล้อมที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก ช่วยให้สามารถสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กได้

ดังนั้น พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก ต้องทำความเข้าใจเด็กตั้งแต่แรกเกิด เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของเด็กอย่างต่อเนื่อง การทำความเข้าใจเด็กเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะเด็กในช่วง 3 ขวบแรก สมองของเด็กจะเจริญเติบโตมาก ดังนั้นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กจึงเป็นการปูพื้นฐานให้เด็ก

การเล่นสำหรับเด็กนั้นมีความสำคัญมาก ช่วยพัฒนาเด็กในด้านไอคิวและอีคิว เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กภายใต้ความสนุก ดังนั้นการเล่นกับเด็ก การใช้ศาสตร์และศิลป์ในแขนงต่างๆ เข้ามาช่วยกระตุ้นการสร้างพัฒนาการของเด็ก สิ่งเหล่านี้พ่อแม่หรือผู้ปกครอง จะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เหมาะสมกับเด็ก

ปัจจัยที่มีส่วนในการหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนดี

ปัจจัยต่างๆที่ทำให้หล่อหลอมเด็กคนหนึ่งให้เป็นคนดีของสังคม มีปัจจัยต่างๆเหล่านี้ คือ

 • ความรักจากพ่อและแม่ ความรักสามารถแสดงออกได้จากการยิ้ม การกอด การสัมผัส ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงออกของความรัก ความรักสร้างความอบอุ่น การให้คำปรึกษากับลุกได้ทุกเรื่อง สามารถช่วยให้ลุกสามารถผ่านปัญหาอย่างถูกต้อง
 • ครอบครัวที่มีความสุข การสร้างความสุขภายในครอบครัว ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกดี แนวความคิดในการเลี้ยงดูอบรม สั่งสอนลูกอยู่ในทิศทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกัน สร้างความสุขภายในครอบครัว เมื่อออกสู่สังคม เด็กจะมีความคิดดี เป็นคนดีของสังคม
 • ความเข้าใจในพัฒนาการของลูก พ่อแม่ต้องเข้าใจลูกว่า เด็กในแต่ละช่วงอายุมีพัฒนาการของร่างกายและจิตใจที่เปลี่ยนไป การเลี้ยงดูและอบรมลูกต้องเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
 • พ่อและแม่ต้องมีส่วนร่วมในการการเลี้ยงดูลูกให้มากที่สุด การฝากเลี้ยงลูกหรือการจ้างเลี้ยงลูกหากไม่ดูแลให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เด็กจะจำพฤติกรรมที่ผิดๆและเมื่อออกสู่สังคมก็จะประพฤติตัวไม่ดี เป็นปัญหาของสังคมต่อไป
 • สร้างความภาคภูมิใจในตัวเองให้ลูกเสมอ การที่พ่อแม่ชมเชยลูกในทางที่ถูกต้องจะช่วยสร้างความภูมิใจแก่ลูกและทำให้ลูกประสบความสำเร็จ ช่วยให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตัวเอง
 • การให้อิสระด้านความคิดและโอกาสในการตัดสินใจให้กับลูก ความคิดสร้างสรรค์ของลูกเป็นสิ่งสำคัญต่อพัฒนาการของลูก พ่อแม่ต้องให้อิสระในความคิดและเปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกด้วย
 • สอนลูกให้รู้จักการแบ่งปัน การแบ่งปันเป็นพื้นฐานของการลดความเห็นแก่ตัว เมื่อลูกเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวก็เป็นคนที่ไม่มีภัยต่อสังคม
 • ฝึกให้ลูกรู้จักคิดและใช้เหตุผล ตรรกะ แนวความคิดการใช้เหตุผล เป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนามนุษย์
 • การรู้จักการผ่อนคลาย ในการเลี้ยงลูกหากเครียดเกินไป เด็กจะซึมซับความเครียดและไม่สามารถยอมรับต่อการผิดหวังได้ เมื่อโตขึ้นมาเด็กที่ไม่รู้จักความผิดหวัง เมื่อเกิดความผิดหวังอาจตัดสินใจในส่งที่ไม่ดีได้
 • การเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก การเลี้ยงลูกนอกจากการสั้งสอนแล้วการเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นเป็นการซึมซับให้ลูกปฏิบัติตามด้วย
 • การให้ลูกรู้จักกับระเบียบวินัย ระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาประเทศ การฝึกให้ลูกรู้จักรับผิดชอบ และช่วยเหลือตัวเองตามวัย เป็นสิ่งจำเป็นของเด็กที่จะพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี คือ ครอบครัวที่อบอุ่น ครอบครัวที่อบอุ่น จะถ่ายทอดความดีให้กับเด็ก เพื่อโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้

การเลี้ยงลูกผู้ชายและลูกผู้หญิง

mom8
การเลี้ยงลูกชาย
mom9
การเลี้ยงลูกสาว

การเลี้ยงลูกในวัยต่างๆ

mom10 การเลี้ยงลูกในวัยเด็กเล็ก mom11การเลี้ยงลูกในวัยเด็ก mom12การเลี้ยงลูกในวัยรุ่น

กิจกรรมช่วยเสริมทักษะของเด็ก

 วาดภาพระบายสี  108 งานประดิษฐ์  สนุกกับการทดลอง
 เกมฝึกทักษะ  เกมจากแบบฝึกหัด  เกมถอดรหัส พัฒนา IQ
 คัดลายมือแบบกำหนดเอง  สื่อการสอน สร้างเองได้  ห้องนิทาน

กิจกรรมสำหรับเด็ก

 กีฬาสำหรับเด็ก  กิจกรรมดนตรี  เข้าครัวกันดีกว่า
 ชวนกันไปเที่ยว  สัตว์เลี้ยงสัตว์ป่า

บทความเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก

ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ปัญหาที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม ภาวะฮอร์โมนเพศสูงในเด็ก ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ให้เกิดการเปลี่ยนแปรงสู่วันรุ่นก่อนวัย ซึ่งภาวะนี้พบในเด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย มากถึง 20 เท่า
IQ EQ MQ AQ SQ VQ การเลี้ยงลูก การพัฒนาคนหลักการ 6Q ทำความรู้จักกับ IQ EQ AQ MQ VQและ SQ เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีตามหลัก 6Q ดัชนีชีวัดความสามารถของคน ซึ่ง 6Q นี้ ประกอบด้วย IQ(Intelligence Quotient) EQ(Emotional Intelligence Quotient) MQ(Moral Intelligence Quotient) AQ(Adversity Quotient /Advancement Quotient) SQ(Spiritual Intelligence Quotient) และ VQ (Values Intelligence Quotient) การปรับการเลี้ยงลูกให้มีความฉลาดครบทั้ง 6 ประเภท ทำอย่างไร
การแก้ปัญหาการกัดเล็บ ลูกชอบกัดเล็บ การเลี้ยงลูกแก้ปัญหา ลูกชอบกัดเล็บ ทำอย่างไร การชอบกัดเล็บของลูกมีผลเสียอย่างไร  การกัดเล็บเป็นพฤติกรรมที่ผิด แต่มีการทำซ้ำบ่อยๆจนเกิดการติดเป็นพฤติกรรมติดตัว มีการสำรวจพบว่าการกัดเล็บเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย โดยวัยรุ่นมีพฤติกรรมการกัดเล็บที่มากที่สุด เป็นพฤติกรรมที่สั่งสมมาจากวัยเด็ก แล้วสาเหตุของการกัดเล็บเกิดจากอะไรบ้าง แล้วมีผลเสียอย่างไร การแก้ไขปัญหาการชอบกัดเล็บจะทำอย่างไร
พัฒนาการเด็ก การเข้าสังคม การเลี้ยงลูก4 พฤติกรรมของลูกที่มีผลต่อ ทักษะการเข้าสังคม ที่พ่อแม่ควรรู้  การส่งเสริมทักษะการเข้าสังคมของลูกน้อย นั้น สามารถสังเกตุจากบุคลิกภาพของลูกว่ามีความพร้อมในการเข้าสังคม มากน้อยเพียงใด เรามีวิธีสังเกตุลูกน้อยว่าทักษะการเข้าสังคมของลูกน้อยอยู่ในระดับใด
mom37เปลี่ยนการเล่นของลูก สู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างจินตนาการ การส่งเสริมพัฒนาการของลูกในด้านต่างๆ คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งสิ่งเหล่านี่สามารถส่งผ่านทางกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของครอบครัว
mom36เทคนิคการสร้างลูกให้เป็นเด็กฉลาด เริ่มจากบ้านหลังเล็กๆ
การสร้างลูกให้เป็นเด็กฉลาด พร้อมสำหรับการเรียนรู้นั้นสามารถสร้างได้ด้วย 11 วิธีง่ายๆ ซึ่งเริ่มจากพ่อแม่ เตรียมความพร้อมด้าน สถานที่ สิ่งแวดล้อม ความรัก ความเข้าใจ และสอดแทรกการพัฒนาลูกในด้านต่างๆ อย่างมีศิลปะ
การเลี้ยงลูก ปัญหาการอ่อนหนังสือ ลูก่อานหนังสือไม่ออกปัญหาเรื่องลูก….. “ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ทำอย่างไร
ทักษะการอ่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกน้อย เทคนิคในการแก้ไขปัญหา เรื่อง ลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีเทคนิคง่ายๆ ช่วยให้ปัญหานี้หมดไป
ความบกพร่องด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กเทคนิคในการจักการกับลูกที่โมโหร้าย
ทำอย่างไรกับลูกน้อย เมื่อลูกน้อยอารมณ์ร้าย ก้าวร้าว ร้องกรี๊ด โยนของ ทำลายข้าวของ มาเรียนรู้และแก้ไขปัญหานี้ อย่างเข้าใจและเข้าถึง การสร้างเด็กให้มีความฉลาดทางอารมณ์เป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้น มีวิธีการสามารถทำได้
การเลี้ยงลูก การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการพัฒนาลูกด้วย ทักษะการแก้ปัญหาให้ลูกน้อย
ทักษะการแก้ปัญหาสำคัญต่อพัฒนาการของลูก สามารถเป็นผู้ใหญ่ที่ทำงานได้ดีในอนาคต ซึ่งทักษะที่สำคัญคือ การหาข้อมูล การวิเคราะห์ การคิดอย่างมีหลักการ
สังเกตุ 5 พฤติกรรม ของลูกน้อย ที่บ่งบอกว่า เป็นเด็กอัฉริยะการเลี้ยงลูก แม่และเด็ก เด็กเก่ง เด็กอัฉริยะ
การสังเกตุพฤติกรรมของเด็กที่มีพัฒนาการมากกว่าปรกติ สังเกตุจากอะไรบ้าง 5 ข้อสังเกตุสำหรับเด็กที่มีแววในการเป็นเด็กเก่ง เด็กอัฉริยะ
ทักษะการเข้าสังคม การเลี้ยงลูก แม่และเด็ก ทักษะทางสังคมทักษะทางสังคมสำหรับลูกรัก 6 วิธีสอนลูกให้รู้จัก การรอคอย ลูกมีปัญหารอไม่เป็น ทักษะทางสังคม ที่สำคัณอย่างหนึ่ง คือ การรอคอย เด็กที่มี ทักษะการเข้าสังคม สูงจะสามารถรอคอยได้นานขึ้น ซึ่ง วิธีสอนลูกให้รู้จักการรอคอย มีวิธีแนะนำให้ พ่อแม่ สามารถนำไปใช้ได้
การเลี้ยงลูก แม่และเด็ก เทคนิคการเลี้ยงลูก ทักษะชีวิตทักษะการใช้ชีวิต Life Skills พื้นฐานสำคัญสำหรับลูกรัก ในยุคที่อยู่ยาก ทักษะการใช้ชีวิต ( Life skills ) คือ ทักษะสำคัญในการใช้ดำรงชีวิต การเลี้ยงลูกทุกวันนี้ การอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทักษะชีวิต เป็นสิ่งสำคัญ การทำงานอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการเข้าสังคม ทำให้ บุตรหลาน ของเราดำรงชีวิตในวันที่ลำบากได้ และ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจ
การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก แม่และเด็ก พ่อแม่ยุคใหม่เลี้ยงลูกอย่างไร ในวันที่โลกที่เปลี่ยนไป แนวคิดสำคัญสำหรับพ่อแม่ การเลี้ยงลูกในยุคใหม่ พ่อแม่ ควรมีหลักแนวคิดในการเลี้ยงดูลูกเชิงบวก เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต ในด้านต่างๆ ให้สอดสอดคล้อง และ เหมาะสมกับยุคสมัย
การเลี้ยงลูก เทคนิคการเลี้ยงลูก แม่และเด็ก การสอนลูกการเลี้ยงลูกให้มีความสุข ด้วย 8 เทคนิค ที่อยากบอกต่อ การเลี้ยงลูก สำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ ต้องทำให้ลูกมีความสุข ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของลูกทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เรามีเทคนิค วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขที่พ่อแม่สามารถนำไปปรับใช้ในการเลี้ยงลูกได้ ด้วย 8 วิธีง่าย ๆ
เสริมพัฒนาการลูก ด้วยการเล่น เล่นอย่างไรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning คือ การเลี้ยงลูก พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านการเล่น เล่นอย่างไรให้ได้ประโยชน์ การเสริมพัฒนาการของลูก ผ่านการเล่น แม่และเด็ก เสริมสร้างประสบการณ์ของลูก ด้วยการเล่น
Multiple intelligence การเลี้ยงลูกการค้นพบตัวตนของลูกน้อย ด้วย ทฤษฏีพหุปัญญา ( MULTIPLE INTELLIGENCE ) หลักการในการพัฒนาลูก ด้วยแนวความคิดในการค้นหาความอัฉริยะในตัวเด็ก แบ่งได้ ความฉลาด 8 ด้าน การเข้าใจในความต่างของเด็ก จะทำให้เราพัฒนาลูกได้อย่างถูกทาง 
ความฉลาดด้านภาษา การเลีี้ยงลูก การค้นหาพรสววรค์ของลูกสังเกตุอย่างไรให้รู้ว่า ลูกมีความฉลาดด้านภาษา เพื่อการพัฒนาลูกน้อย ลูกชอบภาษาทำอย่างไร ความฉลาดด้านภาษาของลูก ต้องสังเกตุอย่างไร และ จะพัฒนาต่ออย่างไร ให้ลูกมีความเป็นเลิศด้านภาษา การเลี้ยงลูกในปัจจุบัน ไม่สามารถทำให้ลูกเก่งทุกอย่างได้ หากพ่อแม่รู้ได้ทันก็สามารถส่งเสริมได้อย่างถูกต้อง

Beezab.com แหล่งความรู้ด้านสุขภาพ สมุนไพร โรค แม่และเด็ก อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมะครูบาอาจารย์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยข้อมูลดีๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Beezab.com source of health knowledge, herbs, diseases, mothers and children, healthy food, yoga and Dhamma.  The content on this page is for educational purposes only. We are not intended to be a substitute for medical advice. Diagnosis of disease or treatment of disease in any way If you are sick, You should consult a doctor.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา ถุงกระสอบทรัพย์ทวี จำหน่ายถุงกระสอบมีซิบ สำหรับย้ายหอย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน มีสินค้าประกอบด้วย ถุงสายรุ้ง ถุงไนลอน ถุงการ์ตูน และ ถุงล้อลาก