เปลี่ยนการเล่นของลูก สู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

การเลี้ยงลูก ส่งเสริมพัฒนาด้านต่างๆ ทั้ง ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญ พัฒนาการคิดสร้างสรรค์ การรับรู้ความงาม

การเลี้ยงลูก การส่งเสริมพัฒนา การในด้านต่างๆ ทั้ง ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา สามารถส่งผ่านทางกิจกรรมที่สร้างสรรค์ การสร้างจินตนาการให้ลูกเป็นสิ่งสำคัญ เพราะ จินตนา สามารถพัฒนา การคิดสร้างสรรค์ การรับรู้ความงาม ให้ลูกน้อยได้แสดงออกทางอารมณ์ สู่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามได้

การสร้างจินตนาการสำหรับลูก ถือเป็นสิ่งสำคัญ  เพราะ จินตนา สามารถพัฒนา การคิดสร้างสรรค์ การรับรู้ความงาม  ให้ลูกน้อยได้แสดงออกทางอารมณ์ หรือ ความรู้สึกได้  การสร้างจินตนาการ สู่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นั้น  จึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ ไม่ควรมองข้ามได้ ตามคำกล่าวของเอลเบริต์ ไอสไตล์ ที่ว่า

“Imagination is more important than knowledge” คือ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้

Fb34

ความสำคัญของการเสริมสร้างจินตนาการผ่านการเล่นของลูก

เมื่อ ลูกสนุกกับการเล่น หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่ลูกชอบ ลูกจะมีจินตภาพที่สร้างขึ้นในใจ จากประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นรอบตัว สู่การสร้างจินตนาการในแบบต่างๆ  การสร้างสรรค์จินตนา การสำหรับลูกจึงมีส่วนสำคัญ 2 ส่วนที่ควรคำนึง คือ ประสบการณ์ และ สาระที่ควรเรียนรู้ใน การสร้างจินตนาการ ทั้งสองส่วนใช้เป็นสื่อกลางเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา โดยครอบคลุม พัฒนาการลูก 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา รายละเอียด ดังนี้

  • ประสบการณ์สำคัญที่ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็น การสนับสนุน ให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก จากการเขียน ภาพและการเล่นสี เช่น กิจกรรมเขียนภาพด้วยสีเทียน สีน้ำ เป่าสี ทับสี ปั้นดินเหนียว ดินน้ำมัน งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ เป็นต้น
  • ประสบการณ์สำคัญที่ ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ เป็น ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ เด็กมีโอกาสชื่นชมและสิ่งสวยงาม เช่น กิจกรรมเขียนภาพตามความคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะ ฯลฯล
  • ประสบการณ์สำคัญที่ ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็น ประสบการณ์ให้เด็ก เรียนรู้ทางสังคม ด้วยการเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น มี การวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ ให้ เด็ก มีโอกาสได้ รับรู้ความรู้สึก ความสนใจ ความต้องการของตนเองและผู้อื่น เช่น การเลือกทำกิจกรรมศิลปะ ตามความสนใจ การฟังความคิดเห็นของเด็กคนอื่น การรู้จักรอคอยที่จะใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น การรู้จักแบ่งปันวัสดุ ของใช้ เป็นต้น
  • ประสบการณ์สำคัญที่ ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็น ประสบการณ์ที่ ส่งเสริมความคิดของเด็ก  เกี่ยวกับการรับรู้ และ การแสดงความรู้ ผ่านสื่อ วัสดุ และผลงาน เช่น การวาดภาพ ระบายสี ปั้นดิน ประดิษฐ์ ส่งเสริมด้านการใช้ภาษาและด้านการเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก และการสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์ด้วยภาพวาด เช่น การให้เด็กเขียนภาพนิทาน วาดภาพด้วยสีเทียน สีน้ำ เป็นต้น

กิจกรรมต่างๆสำหรับลูกน้อยมีความสำคัญต่อจินตนาการของลูกน้อย ซึ่งจะทำให้ พัฒนาการของลูก น้อยโตอย่างสมวัย มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่จะสมบรูณ์ การเสริมสร้างพัฒนาการของลูกนั้นอยู่ที่ ครอบครัว โดย พ่อและแม่ต้องมีส่วนสำคัญในการผลักดัน ความรู้ และ จินตนาการของลูก เพื่อ การส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของลูก พ่อและแม่ ต้องสนับสนุนลูกทั้งกำลังทรัพย์ เวลาและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆด้วย เป็นสำคัญ

ซึ่งสิ่งที่ได้นอกจากการที่ลูกมี พัฒนาการด้านจินตนาการ ที่ดีแล้ว ความสัมพันธ์ในครอบครัว ก็เป็นผลพลอยได้จากสิ่งเหล่านี้ด้วย