ศิลปะกับเด็กปฐมวัย การเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์

การศึกษาระดับปฐมวัย การให้การศึกษากับเด็ก วัย 3 ถึง 5 ขวบ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา เตรียมความพร้อมก่อนประถมศึกษาศิลปะ สำหรับ เด็กปฐมวัย

การศึกษาระดับปฐมวัย คือ การให้การศึกษากับเด็ก วัย 3 ถึง 5 ขวบ เพื่อเป้าหมายหลักๆ ประกอบด้วย การเสริมสร้างพัฒนาการ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา

การเรียนศิลปะในเด็ก เป็นการนำเอาศิลปะมาใช้เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก เพื่อฝึกการใช้จินตนการ และฝึกสมาธิให้กับเด็ก สมองซีกขวา เป็นสมองที่ใช้เกี่ยวกับ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ดีมาก ถ้ามีการส่งเสริมการเรียนและการใช้ศิลปะอย่างถูกต้อง จะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ในอนาคต

หากกล่าวถึง ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์  แล้วนักจิตวิทยาทั่วโลก เชื่อกันว่าเด็กทุกคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสิ่งนี้สามารถพัฒนาได้ หากศิลปะนั้นถูกการเสริมและสนับสนุนภายใต้เสรีภาพ ลูกหลานของเราก็จะมีความสุขในการเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้เด็กมีความคิดร้างสรรค์ มีความมั่นใจรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม รู้จักคิด รู้จักพูด รู้จักแก้ไขปัญหา รู้จักค้นหาคำตอบหรือมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สังคมและสติปัญญา พร้อมที่จะเรียนในระดับสูงขึ้นอย่างมีคุณภาพและศักยภาพ

เรามาดูว่าเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัว เป็นอย่างไร และสังเกตุอย่างไร

 1. เด็กมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา
 2. เด็กสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยความคิดของตนเอง
 3. เด็กมีชอบสำรวจและตรวจสอบความคิดใหม่ ๆ
 4. เด็กมีความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง
 5. เด็กชอบสอบสวนถามหาเหตุผลของสิ่งต่างๆ
 6. มีประสาทสัมผัสที่ดีต่อความงาม

ศิลปะ จะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจาก กระบวนการทางศิลปะ ไม่มีขอบเขตจำกัดสร้างความเพลิดเพลิน ช่วยให้เกิดความคิดต่อเนื่อง ศิลปะสำหรับเด็ก เราจำแนก ได้ดังนี้

 1. การวาดรูประบายสี
 2. การปั้น
 3. การพับกระดาษ
 4. การฉีกกระดาษ
 5. การทำสิ่งประดิษฐ์

การจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย ไม่ใช่จับเด็กมาเขียนมาอ่านอย่างจริงจังเหมือนกับเด็กประถม เด็กมัธยม เพราะ นั่นคือ การทำร้ายพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก และ สร้างความเครียด อย่างคาดไม่ถึง การศึกษาปฐมวัย มิใช่การบังคับให้เด็ก หรือ ลูก หลานของตน ต้องอ่านออก เขียนได้ ตั้งแต่วัยอนุบาล โดยมีการเรียนพิเศษ มีการบ้าน มีแบบฝึกหัดเป็นเล่มๆ ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงความพร้อมของเด็กเลยว่าเด็กมี พัฒนาการด้านร่างกายเป็นอย่างไร เด็กมีการใช้มือ ควบคุมกล้ามเนื้อเล็ก ได้ดีแล้วหรือยังที่บังคับให้เขาจับดินสอเขียนตามที่ผู้ใหญ่กำหนด ซึ่งเด็กบางคนยังหยิบจับอะไรได้ไม่ดีเลย

การศึกษาระดับเริ่มแรกนี้ สำคัญมาก น่าเสียดายที่คนมักจะเข้าใจผิด วัยเจ็ดปีแรกของมนุษย์นั้น กำหนดคุณสมบัติของคนเราเกือบจะทั้งหมด การให้การศึกษาในเจ็ดปีแรกของคนเราจึงสำคัญที่สุด เราอยากจะให้ลูกหลานของเราเป็นเด็กและเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหน การเรียนรู้การศึกษาในเจ็ดปีแรกนี่แหละ มีความหมายที่สุด

การเลี้ยงลูก ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปัญหาจนถึงการเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการที่ดี แข็งแรง สมบรูณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การเลี้ยงลูกนั้น มีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามช่วงอายุของลูก การจะสร้างลูกให้เจริญเติบโตขึ้มมาพร้อมกับพัฒนาการที่ดี เป็นคนเก่ง มีพัฒนาการด้านร่างกาย สมองและอารมณ์ ที่ดี จำเป็นต้องเข้าใจเด็ก อย่างถูกต้อง

Last Updated on March 26, 2024