5 พฤติกรรมของลูก ที่บ่งบอกว่าเป็น เด็กอัจฉริยะ

พัฒนาการของลูกน้อย วัย 5 ปีแรก มีความสำคัญ พัฒนาการที่ดี พ่อและแม่สามารถฝึกและสังเกตุ พัฒนาการของลูก ได้ ต้องฝึกลูกให้เรียนรู้อย่างพอดี ในปริมาณที่เหมาะสม

การเลี้ยงลูก แม่และเด็ก เด็กเก่ง เด็กอัฉริยะ

สำหรับ พัฒนาการของลูก น้อยนั้น เป็นที่ทราบกัน ว่าวัย 5 ปีแรกนั้นมี ความสำคัญต่อพัฒนาการ ที่ดีของลูก ซึ่ง พ่อและแม่ สามารถฝึก และ สังเกตุพัฒนาการของลูก ได้ การเรียนรู้ของลูกนั้น จำเป็นต้องมีเป็นการฝึกลูกให้สามารถ เรียนรู้อย่างพอดี และใน ปริมาณที่เหมาะสม เนื่องจากอาจจะส่งผลต่อ ความสามารถด้านอารมณ์ และ การแสดงออกของลูก ได้

แล้ว สัญญาณ อะไรที่เป็น ตัวบ่งบอก ว่า เด็ก คนใดมี ความสามารถ ใน การเรียนรู้ มากกว่าปรกติ หรือ เป็นเด็กอัฉริยะ  ช่วงประถมวัย เด็ก ในวัยนี้เริ่มเรียนรู้และสนใจหลายสิ่งหลายอย่าง อาทิ การหัดอ่าน หัดเขียน การเข้าสังคม และสมองของเด็ก ในช่วงนี้จะ พัฒนาอย่างเต็มที่ สัญญาณ บ่งบอกว่า ลูก ของคุณนั้นเป็น เด็กฉลาด มีไหวพริบดี และ เรียนรู้ได้เร็วกว่าวัย นั้น เรา สรุปพฤติกรรมบางอย่างที่เด็ก ๆ มักชอบทำกัน มี 5 พฤติกรรม ดังนี้

  1. ชอบอ่านหนังสือ หากลูกมีความ สนใจในหนังสือ ชอบอ่าน ความหมายต่างๆที่สื่อใน หนังสือ ซึ่งลักษณะนี้ต้องแยกแยะระหว่าง ชอบหนังสือ ชอบดูหนังสือ และ ชอบอ่านหนังสือ หาก ลูก เรา สนใจ ใน เนื้อหาของหนังสือ  และ มีสมาธิในการเรียนรู้ และ อ่านหนังสือ อย่างมีสมาธิ นั้น แสดงให้เห็นว่า เด็ก มี พัฒนาการในการเรียนรู้  การอ่านหนังสือ สำหรับเรื่อง การอ่านหนังสือ นั้น พ่อและแม่ ต้องอาศัยจังหวะใน การสอนหนังสือ ให้ ลูก อ่านเองได้ โดยที่ ไม่บังคับเด็กให้อ่าน
  2. ชอบซักถาม ขี้สงสัย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า เป็นมี ความสนใจในการเรียนรู้ สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว การตอบคำถามลูก เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเด็กในวัยนี้ หากเด็กถามในเรื่องที่อธิบายยาก พ่อและแม่ ต้องหาคำตอบที่ทำให้เด็กเข้าใจง่าย พฤติกรรม นี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับ เด็ก และ พ่อแม่ เนื่องจาก จะทำให้ ความสัมพันธ์ของครอบครัว แน่นแฟ้นมากขึ้น
  3. สามารถจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดี หากมี กิจกรรมที่เด็กชอบ และมี ความสนใจ เป็น พิเศษ เด็ก จะ สามารถจดจำได้ โดยไม่ต้องท่องจำ เพียงแค่เห็นผ่านตา ก็ สามารถจำได้ และ สามารถทำซ้ำใหม่ได้ การที่เด็กมี ความสามารถในการจำ ที่ดี จะ บ่งบอก ว่า เด็ก จะ สามารถคิดและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ จากข้อมูลใน ความทรงจำของเขา
  4. เด็กมีพฤติกรรมชอบจัดเรียง การจัดเรียงสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบนั้น อาทิ เช่น การเรียงสีไม้ในกล่อง  การเรียงของเล่น เป็นต้น พฤติกรรมการชอบจัดเรียง นั้น แสดงให้เห็นว่า เด็ก มี ความสามารถในการแยกแยะ และ แบ่งประเภท รวมถึงฝึกความเป็นระเบียบไปในตัว
  5. ชอบเก็บสะสม หาก ลูก มี พฤติกรรมในการเก็บสะสม เป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นมีความสนใจในเรื่องนั้นๆอย่างต่อเนื่องอย่างมี ความสุข หากเราจะสังเกตุว่า คน ที่มี ความอัฉริยะ ต้องมี ความสนใจ เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานาน ลักษณะนิสัยการเก็บสะสม นั้น เป็น การปลูกฝักนิสัย การสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่อง อย่างมีความสุข เช่นกัน

พฤติกรรม ทั้ง 5 ข้อนี้ เป็น สิ่งที่บ่งบอก ว่า ลูก เรา เป็นเด็กฉลาด ต้องได้รับ การส่งเสริม ในเรื่องที่เขาชอบอย่างจริงจัง แต่ พ่อและแม่ นั้น จำเป็น ต้องส่งเสริม ในปริมาณที่พอเหมาะ หากมากเกินไป จะทำให้ เด็กเครียด และ เกิดพฤติกรรมการต่อต้าน สิ่งที่ตัวเองรัก เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมาก

การเลี้ยงลูก ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปัญหาจนถึงการเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการที่ดี แข็งแรง สมบรูณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การเลี้ยงลูกนั้น มีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามช่วงอายุของลูก การจะสร้างลูกให้เจริญเติบโตขึ้มมาพร้อมกับพัฒนาการที่ดี เป็นคนเก่ง มีพัฒนาการด้านร่างกาย สมองและอารมณ์ ที่ดี จำเป็นต้องเข้าใจเด็ก อย่างถูกต้อง

Last Updated on March 26, 2024