ธรรมะสุขใจ ศาสนามีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิต ทำให้สังคมสงบสุข

ความสำคัญและประโยชน์ของศาสนาต่อการพัฒนาสภาพจิตใจ เทศนาธรรมของพระเกจิอาจาร์ย ประวัติครูบาอาจารย์ ธรรมะสอนใจ ธรรมะบรรยาย แหล่งรวบรวมคำคมธรรมะ บทความเกี่ยวกับธรรมะ

 

ความสำคัญของศาสนา

 • ศาสนาทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะทุกศาสนาล้วนมุ่งหวังให้ศาสนิกชนของตนเป็นคนดี และเมื่อศาสนิกชนเป็นคนดีแล้วสังคมก็ย่อมจะปราศจากความเดือดร้อน
 • ศาสนาเป็นบ่อเกิดแห่งจรรยาธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และหากบุคคลในสังคม
 • ศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพราะศาสนิกชนสามารถดำเนินวิถีชีวิตตามแบบอย่างของพระศาสดา หรือปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา
 • ศาสนาจะช่วยให้มนุษย์ทราบว่าสิ่งใดดีชั่ว ถูกผิด ตามมาตรฐานของศาสนานั้น ๆ และทราบถึงผลแห่งการกระทำนั้น ๆ เช่น คำสอนเรื่องหลักกรมในพระพุทธศาสนา ว่าทำดีได้ดี หรือทำชั่วได้ชั่ว เป็นต้น
 • ศาสนาเป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการ และถ่ายทอดวิทยาการ เนื่องจากจะเป็นแหล่งความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ และถ่ายทอดศาสตร์เหล่านั้นไปสู่มนุษย์ในสังคม ความรู้ทางการแพทย์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม การช่าง การดนตรี และหัตถกรรม เป็นต้น
 • ศาสนาเป็นเครื่องส่งเสริมความมั่นคงในการปกครองประเทศ เช่น พระมหากษัตริย์ไทยทรงยึดมั่นและดำเนินนโยบายในการปกครองประเทศด้วยหลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ
 • ศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ เมื่อปุถุชนเกิดความทุกข์ร้อนใจ กล่าวคือ เมื่อคนเราเกิดความทุกข์กายและใจก็ย่อมจะหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น และรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคือการนำหลักธรรมทางศาสนาที่คนเคารพนับถือมาเป็นที่พึ่งทาใจ และนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ประโยชน์ของศาสนา

 • มีประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นแหล่งในการยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู่
 • ช่วยทำให้จิตใจสงบมั่น
 • ทำให้จิตวิญญาณมีความมั่นคงแข็งแรง
 • ปกป้องบุคลิกภาพของตน

ธรรมะกับการดำรงชีวิต ช่วงนี้มีแต่เรื่องวุ่นวายเข้ามาในชีวิต ทั้งเรื่องงาน คนรอบข้าง ความผิดพลาดทั้งจากตัวเองและจากคนอื่น

หลักการใช้ชีวิตคู่ อย่างมีความสุข ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า หลักปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขของ คู่ สามี ภรรยา

ธรรมะและประวัติครูบาอาจาร์ย

ธรรมะ ครูบาอาจาร์ย บทความธรรมะ
สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี
ธรรมะ ครูบาอาจาร์ย บทความธรรมะ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ธรรมะ ครูบาอาจาร์ย บทความธรรมะ
หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
ธรรมะ ครูบาอาจาร์ย บทความธรรมะ
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ธรรมะ ครูบาอาจาร์ย บทความธรรมะ
หลวงพ่อชา สุภัทโท
ธรรมะ ครูบาอาจาร์ย บทความธรรมะ
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
ธรรมะ ครูบาอาจาร์ย บทความธรรมะ
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
ธรรมะ ครูบาอาจาร์ย บทความธรรมะ
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
ธรรมะ ครูบาอาจาร์ย บทความธรรมะ
พระพรหมคุณาภรณ์
ธรรมะ ครูบาอาจาร์ย บทความธรรมะ
พระธรรมโกศาจารย์
ธรรมะ ครูบาอาจาร์ย บทความธรรมะ
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

บทความธรรมมะประจำใจ

หลักธรรมสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใช้ประกอบในการดำรงชีวิตประจำวัน เนื่องจาก ศาสนามีคุณค่ามากมายต่อมนุษย์ในด้านจิตใจ เป็นที่พึ่งทางใจทำให้มนุษย์ไม่อ้างว้างเวลาประสบปัญหาในชีวิต ความศรัทธาจะนำพาชีวิตให้ไปสู่เป้าหมาย ที่ตนได้ตั้งไว้ เพราะ คำสอนทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี สอนให้มนุษย์ละเว้นจากความชั่วทั้งปวง ศาสนาจึงเป็นเหมือนประทีปส่องโลก เมื่อพิจารณาหลักธรรมของศาสนาต่างๆ จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกันในการปลูกฝังความเป็นคนดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ คือ

 • เว้นจากการทำชั่วและมุ่งทำความดี ทุกศาสนาสอนให้ละเว้นการกระทำความชั่วและทำแต่ความดีทั้งสิ้น เพื่อให้ศาสนิกชนทั้งหลายเป็นคนดีนั่นเอง
 • ความรัก ความเมตตา ทุกศาสนาเน้นเรื่องความรัก ความเมตตา เพราะ หากมนุษย์ทุกคนมีความรักความเมตตาอยู่ในใจแล้ว ก็จะไม่มีการเบียดเบียนกัน ต่างให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • การเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห์ต่อเพื่อมนุษย์  เมื่อมนุษย์มีความรักความเมตตาแล้วจะมีความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้การสงเคราะห์ซึงกันและกัน
 • ความอุตสาหะและพัฒนาตนเอง คนที่มีความเพียร อดทน ขยันขันแข็ง และ มีความอุตสาหะ มีความพยายาม จะช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จและรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • ความยุติธรรม ทุกศาสนาเน้นเรื่องความยุติธรรม การที่สังคมจะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั้น จำเป็นต้องมีหลักแห่งความยุติธรรมเป็นแกนกลาง

หากที่ทุกคนยึดมั่นในหลักธรรมในศาสนาแล้ว ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็จะแก้ไขได้ ปัญหาต่างๆ จะลดน้อยลงและไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขัดแย้งจนลุกลามเป็นสงครามหรือข้อพิพาทระหว่างสังคม ไม่เกิดการเอาเปรียบในสังคม ไม่เกิดการทำร้ายร่างกายจิตใจซึ่งกันและกัน ไม่มีปัญหาการทำลายสภาพแวดล้อมหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ จนทำให้สังคมที่ตนอยู่อ่อนแอลง

ความสำคัญและประโยชน์ของศาสนา ต่อการพัฒนาสภาพจิตใจ บทความเทศนาธรรม ของพระเกจิอาจาร์ย และ ประวัติครูบาอาจารย์ บทความธรรมะ ธรรมะสอนใจ ธรรมะบรรยาย แหล่งรวบรวมคำคมธรรมะ บทความเกี่ยวกับธรรมะ

Beezab.com แหล่งความรู้ด้านสุขภาพ สมุนไพร โรค แม่และเด็ก อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมะครูบาอาจารย์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยข้อมูลดีๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Beezab.com source of health knowledge, herbs, diseases, mothers and children, healthy food, yoga and Dhamma.  The content on this page is for educational purposes only. We are not intended to be a substitute for medical advice. Diagnosis of disease or treatment of disease in any way If you are sick, You should consult a doctor.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา ถุงกระสอบทรัพย์ทวี จำหน่ายถุงกระสอบมีซิบ สำหรับย้ายหอย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน มีสินค้าประกอบด้วย ถุงสายรุ้ง ถุงไนลอน ถุงการ์ตูน และ ถุงล้อลาก