การพัฒนาลูกน้อยด้วย ทักษะการแก้ปัญหา การเลี้ยงลูก

การฝึกให้เด็กรู้จักทักษะการแก้ปัญหา ช่วยให้เด็กมีวิธีในการคิดเรื่องการแก้ปัญหา ทักษะการแก้ปัญหา มี การหาข้อมูล การวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีหลักการ

การเลี้ยงลูก การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

คำกล่าวที่ว่า ” การเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้ “ หากจะขยายความถึงคำคำนี้แล้ว หากลูกของเรารู้จัก การคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา ต่างๆ นั้น จะ ช่วยเสริมทักษะในการคิด และ พัฒนาให้ลูกอย่างยั่งยืนได้

การแก้ไขปัญหา ภายใต้ ความคิด หลักการ เหตุผล และ ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้ลูกน้อยเป็นผู้ใหญ่ที่ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ในอนาคตได้

ทักษะที่เกี่ยวข้องในเรื่องการแก้ปัญหา

การพัฒนาทักษะ ในเรื่อง การคิดแก้ไขปัญหา นั้น ต้อง พัฒนาทักษะ ในด้านต่างๆ คือ การหาข้อมูล การคิดเชิงวิเคราะห์ และ การคิดเชิงหลักการ ซึ่งรายละเอียดของทักษะในการแก้ปัญหา มีรายละเอียด ดังนี้

  1. ทักษะการหาข้อมูล รากฐานของการแก้ไขปัญหาคือ ข้อมูล ก่อนที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ จำเป็นต้องมีข้อมูลประกอบในการคิด ไม่ใช่การคิดโดยปราศจากข้อมูลและหลักการ การหาข้อมูลในปัจจุบันง่ายขึ้นมาก เนื่องจากข้อมูลข่าวสารต่างๆอยู่บนโลกออนไลน์ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน ที่ความรู้ต่างๆจะอยู่ในห้องสมุดเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่การพิจารณาข้อเท็จจริง และความถูกต้องของข้อมูล จึงต้องคำนึงถึงมากที่สุด หากเราคิดและตัดสินใจจากข้อมูลที่ผิดพลาดแล้ว ก็เป็นความคิดที่ผิดจากฐานความรู้นั้นเอง
  2. ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการวิเคราะห์ นั้น เป็น การทำความเข้าใจกับสถานการณ์ แยกแยะ ส่วนประกอบ ความสัมพันธ์ของข้อมูล ที่จะนำมาใช้ คิดวิเคราะห์ เพื่อนำไป ประกอบการคิด และ การตัดสินใจ อย่างถูกต้อง
  3. ทักษะการคิดเชิงหลักการ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยหลักการและเหตุผล เพื่อการเชื่อมโยง แนวความคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งในสถานการณ์ต่างๆที่มีปัญหา หาก คิดวิเคราะห์ปัญหา ต่างๆที่มีความสลับซับซ้อน หากวิเคราะห์ดีๆ เราจะมองเห็น สาเหตุของปัญหา และ แก้ไขได้อย่างถูกต้อง

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

การเรียน แบบการใช้ปัญหาเป็นหลัก ภาษาอังกฤษ เรียก Problem Based Learning คือ วิธีการเรียนการสอน ที่ใช้ปัญหา หรือ สถานการณ์เป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาความรู้ของเด็ก ซึ่งเป็น การเรียนที่ พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยตนเองและการทำงานร่วมกันเป็นทีม มุ่งเน้นให้เด็กเป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการแสวงหาความรู้

การจัดการการเรียนแบบการแก้ปัญหาเป็นหลัก จะมุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ทักษะ 4 ด้าน คือ ทักษะการคิด ( Critical thinking )  ทักษะการสื่อสาร ( Communicate ) ทักษะการทำงานเป็นทีม ( Collaborate ) ทักษะการสร้างนวตกรรม ( Creative )

วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

พ่อแม่ และครู สามารถสร้างกิจกรรมง่ายๆ สำหรับเด็กได้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็น แนวทางใน การจัดกิจกรรม การเรียนที่ พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา  และ การเรียนรู้ด้วยตนเอง

  • จะมีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม
  • การจัดกลุ่ม จะต้องสร้างความแตกต่างของกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างข้อจำกัดของปัญหา เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ปัญหา
  • การกระตุ้นความรู้สึกอยากเรียนรู้ในแต่และปัญหา
  • ให้เวลาในการลงมือแก้ไขปัญหา
  • ส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีความคิดว่าเราทำได้ เป็นกำลังใจและคอยสนับสนุนไม่ทิ้งให้เด็กรู้สึกว่าถูกทิ้งให้อยู่กับปัญหาคนเดียว

การเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้ จุดเริ่มต้นของการแสวงหาความรู้ สู่ การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และ การเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการเลี้ยงลูกเป็น สิ่งสำคัญ ที่สุด ของคนเป็นพ่อกับแม่ ลูกจะโตขึ้นมาอย่างปลอดภัย ใน ภาวะสังคมที่อยู่ยาก พ่อแม่ ต้องสร้างพื้นฐานอย่างเอาใจใส่

การเลี้ยงลูก ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปัญหาจนถึงการเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการที่ดี แข็งแรง สมบรูณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การเลี้ยงลูกนั้น มีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามช่วงอายุของลูก การจะสร้างลูกให้เจริญเติบโตขึ้มมาพร้อมกับพัฒนาการที่ดี เป็นคนเก่ง มีพัฒนาการด้านร่างกาย สมองและอารมณ์ ที่ดี จำเป็นต้องเข้าใจเด็ก อย่างถูกต้อง

Last Updated on March 26, 2024