การเลี้ยงลูก

การตั้งครรภ์ และ เตรียมตัวเป็นแม่


การอยู่ไฟ


น้ำนมแม่


การวางแผนครอบครัว


การแต่งงาน

จำหน่ายถุงกระสอบ ถุงกระสอบล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบลายการ์ตูน ซื้อได้ที่ไหน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ราคาโรงงาน ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnloveเรื่อง โรคต่างๆ


สมุนไพรน่ารู้

การวางแผนครอบครัว มีความสำคัญอย่างไร แนวทางการวางแผนครอบครัว

การวางแผนครอบครัวเรื่องเกี่ยวกกับการวางแผนครอบครัว ซึ่งเรื่องของการวางแผนครอบครัว จะมีความสำคัญต่อครอบครัวและสังคม การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด มีความสําคัญอย่างไร องค์ประกอบของการวางแผนครอบครัว ประกอบด้วยอะไรบ้าง รวมถึง การวางแผนการมีบุตร การวางแผนชีวิตและการวางแผนการมีครอบครัวก่อนแต่งงาน

การวางแผนครอบครัว ภาษาอังกฤษ เรียก Family planning การวางแผนครอบครัว คือ การวางแผนสำหรับคู่ชิวิต เพื่อการมีครอบครัวที่สมบูรณ์ ภายใต้ความพร้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ ของคนภายในครอบครว ซึ่งรายละเอียดของการวางแผนครอบครัวนั้น จะกล่าวถึงว่า การวางแผนการเงินของครอบครัว การวางแผนการมีบุตร ซึ่งทั้งหมดต้องมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของคู่ชีวิตนั้นๆ

ความหมายของการวางแผนครอบครัว คือ การที่คู่สมรสวางแผนการมีลูก ให้สอดคล้องกับสถาพเศรษฐกิจของคู่สมรสนั้นๆ ว่า จะมีบุตรกี่คน มีบุตรเมื่อไร การเลี้ยงลูกให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

ความสำคัญของการวางแผนครอบครัว

เนื่องจากประชากรของมนุษย์บนโลกมีการเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2554 ประชากรบนโลกมีประมาณ 7 พันล้านคนแล้ว ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มมีจำนวนลดลง เพื่อคุณภาพชีวิตของประชากรบนโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดี การวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนของมนุษย์ ในขณะเดียวกันเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ จึงมีความสำคัญ ซึ่งในทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนครอบครัว ต่างมีการรณรงค์การวางแผนครอบครัว

การวางแผนครอบครัวที่เหมาะสมนั้น อยู่ที่ปัจจัยการมีครอบครัวหลักๆ คือ เรื่องสภาพเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงความพร้อมในการดูแลประชากรใหม่ของครอบครัว การที่จะมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในครอบครัวต้องมีความพร้อมที่จะเลี้ยงดูบุตรให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ

ปัจจัยที่ต้องคำนึงสำหรับการวางแผนครอบครัว

การวางแผนครอบครัวนั้น ในความเข้าใจของคนทั่วไป คือ การคุมกำเนิด เพื่อการมีบุตรเมื่อพร้อมเท่านั้น แต่การวางแผนครอบครัวมีหลายปัจจัย โดยเพื่อวัตถุประสงค์ ของการมีคุณภาพชีวิตทั้งหมดของคนภายในครอบครัวให้มีคุณภาพชีวติที่ดี ดังนั้น เรามาดูปัจจัยของการวางแผนครอบครัวว่า มีอะไรบ้าง รายละเอียด ดังนี้

 1. การแต่งงาน หรือ การตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน การเริ่มต้นชีวิตคู่เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่า ครอบครัว โดยการมีครอบครัวนั้น เป็นเรื่องของคนสองคน ที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การวางแผนการมีครอบครัวต้องเริ่มจากการวางแผนการแต่งงาน โดยการที่ชีวิตคู่ของคนสองคนจะตัดสินใจครองคู่กัน ภายใต้วัฒนธรรมของชาวเอเชีย โดยเฉพาะคนไทย เรื่องของครอบครัวสองครอบครัว จะมีความสำคัญต่อชีวิตคู่มาก จะเห็นจากปัญหาการหย่าร้างของชีวิตคู่ ปัญหาเรื่องการเข้ากับคนในครอบครัวไม่ได้ก็มีผลต่อ การดำรงอยู่ของครอบครัวได้เช่นกัน
 2. การปรับตัวระหว่างคนสองคน การใช้ช่วิตคู่นั้น เกิดจากคนสองคน ที่มีสภาพการเลี้ยงดู สภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน การวางแผนเกี่ยวกับหน้าที่และการปรับตัวของคนสองคน และสองครอบครัว มีความสำคัญ จำเป็นต้องมีการวาแผนการปรับตัว ทั้งคู่จะต้องใช้ปรับตัวเข้าหากันและตกลงบทบาทหน้าที่กันภายในครอบครัวให้ชัดเจน และสามารถสลับบทบาทได้ยามจำเป็น
 3. การตัดสินใจมีลูก ในการมีลูกหนึ่งคนที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวใหม่นั้น มีหลายสิ่งที่จะตามมามากมาย คู่ชีวิต จำเป็นต้องตกลงเรื่องการมีลูกให้ดี ว่าจะมีลูกหรือไม่ และมีลูกกี่คน การมีลูกในขณะที่คู่สมรสยังไม่สามารถปรับตัวเข้าหากัน อาจทำให้ลูกที่เกิดมามีปัญหาด้านสุขภาพจิตใจ
 4. ความพร้อมทางด้านร่างกาย คู่ชิวิตจะวางแผนการมีครอบครัวต้องสอดคล้องกับสภาพความพร้อมทางด้านร่างกาย การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนตั้งครรภ์ มีความสำคัญ หากร่างกายไม่พร้อมมีบุตร คู่ชีวิตจำเป็นต้องมีการวางแผนให้ดี
 5. ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ การสร้างชีวิตคู่ของคนสองคน หากมีความพร้อมด้านการเงิน จะทำให้สามารถบริหารจักการเรื่องต่างๆได้ ดังนั้น หากคู่ชีวิตที่ยังไม่มีความพร้อมด้านการเงิน จำเป็นต้องวางแผนให้ดีก่อนที่จะเกิดปัญหาของครอบครัวตามมา
 6. การวางแผนการมีบุตร เรื่องการวางแผนว่าจะมีบุตรกี่คน และหากมีบุตรมากกว่าหนึ่งคน จะเว้นระยะของบุตรแต่ละคนเป็นเวลาเท่าใด จำเป็นต้องมีการวางแผนให้ดี ให้สอดคล้องกับสถานะด้านการเงิน และเวลาในการดูแลบุตรที่จะเกิดขึ้นมา
 7. การเตรียมตัวที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดี ความสุขของลูก และคนในครอบครัว ต้องเกิดจากคนสองคนที่จะใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกัน การเตรียมตัวเพื่อเป็นพ่อแม่ที่ดี จะช่วยกล่อมเกลาให้บุตรที่จะเกิดขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพภายใต้สังคม
 8. การคุมกำเนิด การคุมกำเนิด เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนครอบครัว ในกรณีที่ครอบครัวยังไม่มีความพร้อมในการมีบุตรนั้น การคุมกำเนิกช่วยไม่ให้เกิดการมีบุตรในขณะที่ยังไม่พร้อมในด้านต่างๆได้ การคุมกำเนดมีหลายวิธีและมีความแตกต่างกันออกไป การเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดที่ดี จะทำให้ลดการเกิดภาวะร่างกายผิดปรกติ ของคู่สมรสได้

บทบาทของการวางแผนครอบครัว

การวางแผนครอบครัวนั้นมีความสำคัญและมีบทบาทที่ช่วยขับเคลื่อนให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีความเจริญก้าวหน้า หากบอกถึงบทบาทของการวางแผนครอบครัว ต่อครอบครัว ต่อชุมชนท้องถิ่นภายใน ต่อชุมชนท้องถิ่นภายนอก และต่อประเทศชาติ มีรายละเอียด ดังนี้

 • บทบาทของการวางแผนครอบครัวในระดับครอบครัว การวางแผนครอบครัวที่เหมาะสมต่อภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและร่างกาย ของคู่สามีและภรรยา นั้นทำให้การมีชีวิตของคนในครอบครัวมีสะภาพร่างกายและจิตใจที่ดี เป้นพลังของสังคมและประเทศชาติที่ได้ ไม่สร้างปัญหาให้กับใครได้
 • บทบาทของการวางแผนครอบครัวในระดับชุมชนท้องถิ่น การวางแผนครอบครัวในด้านความพร้อม ทำให้ท้องถิ่นต่างๆมีสาชิกในครอบครัวที่เป็นคนดีของท้องถิ่น ช่วยลดปัญหาของการเกิดปัญหาสังคมได้
 • บทบาทของการวางแผนครอบครัวในระดับประเทศ ประเทศที่มีระดับการเพิ่มของประชากรในปริมาณที่เหมาะสม ทำให้การวางแผนการพัฒนาประเทศสามารถทั่วถึงและสามารถดูแลได้ง่าย

เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนครอบครัว

 การแต่งงาน การคุมกำเนิด การวางแผนการเงิน
 การคลอดลูก การตั้งครรภ์ น้ำนมแม่
การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก
loading...

ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ราคาโรงงาน ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

โรคต่างๆ

โรคไขข้อ โรคเกี่ยวกับกระดูก
โรคข้อและกระดูก

โรคตา รักษาตา อาการตา
โรคตา

โรคติดเชื้อ โรคติดเชื้อเกิดจากอะไร อาการของโรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โรคต่อมไร้ท่อมีอะไรบ้าง การรักษาโรคต่อมไร้ท่อ
โรคต่อมไร้ท่อ
โรคพยาธฺิ อาการโรคพยาธิ โรคพยาธิเกิดจากอะไร
โรคพยาธิ
โรคภูมแพ้ โรคภูมแพ้เป็นอย่างไร โรคภูมิแพ้รักษาอย่างไร
โรคภูมแพ้
มะเร็งมีอะไรบ้าง การรักษาโรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรคระบบประสาท มีอะไรบ้าง รักษาอย่างไร
โรคระบบประสาท
โรคหัวใจและหลอดเลือด การรักษาและป้องกัน
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหู โรคคอ โรคจมูก มีอะไรบ้าง รักษาอย่างไร
โรคหูคอจมูก
โรคในช่องปาก โรคในช่องปากมีอะไรบ้าง โรคในช่องปากรักษาอย่างไร
โรคในช่องปาก
โรคไตมีอะไรบ้าง โรคไตเป็นอย่าไร โรคไดรักษาอย่างไร
โรคไต

รวมสมุนไพร แยกตามสรรพคุณ
สมุนไพร สำหรับผิว สรรพคุณบำรุงผิว
สมุนไพร บำรุงผิว
สมุนไพร บำรุงสมอง สรรพคุณบำรุงสมอง
สมุนไพร บำรุงสมอง
บำรุงสายตา สมุนไพร สรรพคุณ รักษาตา
สมุนไพร บำรุงสายตา
บำรุงหัวใจ สมุนไพรไทย สรรพคุณบำรุงหัวใจ
สมุนไพร บำรุงหัวใจ
สรรพคุณทางยา สมุนไพร บำรุงเลือด บำรุงโลหิต
สมุนไพร บำรุงเลือด
สมุนไพรไทย สรรพคุณบำรุงศรีษะ และหนังศรีษะ
สมุนไพร บำรุงเส้นผม
สมุนไพรไทย สรรพคุณ ต้านมะเร้ง
สมุนไพร ป้องกันมะเร็ง
สมุนไพรไทย ใช้รักษาแผล สรรพคุณ รักษาแผล
สมุนไพร รักษาแผล
สมุนไพรไทย ลดความดันเลือด ลดความดันโลหิต
สมุนไพร ลดความดันโลหิต
สมุนไพรไทย สรรพคุณ ลดไขมันในเส้นเลือด
สมุนไพร ลดไขมันในเส้นเลือด
สมุนไพรไทย สรรพคุณ เป็นยาระบาย
สมุนไพร ยาระบาย
สมุนไพรไทย สรรพคุณ แก้ท้องร่วง แก้ท้องเสีย
สมุนไพร แก้ท้องร่วง
สมุรไพรไทย ขับสารพิษในร่างกาย ล้างพิษ
สมุนไพร ขับสารพิษในร่างกาย
สมุนไพรไทย ช่วยขับปัสสาวะ ฉี่
สมุนไพร ขับปัสสาวะ
สมุนไพรไทย ช่วยขับประจำเดือน
สมุนไพร ขับประจำเดือน
สมุนไพรไทย สรรพคุณ แก้ท้องร่วง แก้ท้องเสีย
สมุนไพร แก้ท้องเสีย

โรคต่างๆ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้หวักนก H7N9
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้หวัดนก H5N1
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไข้เลือดออก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไข้หวัดใหญ่
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้หวัด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคตากุ้งยิง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเก๊าท์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคข้อเสื่อม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรครูมาตอยด์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคคาวาซากิ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้ทรพิษ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหูด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคติดเชื้อHPVs
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกาลี
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคแอนแทรกซ์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้กาฬหลังแอ่น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคคอตีบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคโบทูลินั่ม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกาฬโรค
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโลหิตเป็นพิษ(Sepsis)
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพช่องท้องอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไวรัสตับอักเสบบี
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหัวใจวาย
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะหัวใจล้มเหลว
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคชั้นประหยัด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไขมันโลหิตสูง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะหัวใจสั่นพริ้ว
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคอัลไซเมอร์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตาบอดสี
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคต้อหิน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะความดันตาสูง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพต้อกระจก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคตาแดง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตาเหล่
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตาแห้ง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกระดูกพรุน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหัดญี่ปุ่น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคฝีดาษ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรควัณโรด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้กาฬนกนางแอ่น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคติดเชื้อเมนิงโกค็อกคัส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้ไทฟอยด์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคปอดบวม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคท้องร่วง จากเชื้ออีโคไล(E. coli)
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพถุงน้ำดีอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคแอสเปอร์จิลโลซิส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไทรอยด์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคนอนไม่หลับ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคหลอดเลือดตีบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเบาหวาน

โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเลือดออกในวุ้นตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพจอประสาทตาลอก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเยื่อบุตาอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเบาหวานขึ้นตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพต้อเนื้อ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพต้อลม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพริดสีดวงที่ตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพพังผืดที่จอตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคปากเปื่อย เท้าเปื่อย
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไข้หวัดมรณะ (SARS)
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคซาร์ (SARS)
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคฉี่หนู
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเลปโตสไปโรซิส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคบาดทะยัก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้รากสาดน้อย
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคติดเชื้อแบคทีเรีย MRSA
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคซิฟิลิส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหูดับ ฉับพลัน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตับอ่อนอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคตับแข็ง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคความดันโลหิตสูง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเส้นเลือดขอด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหลอดเลือดแดงที่ขาตีบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหัวใจโต
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะอ้วนลงพุง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรควัวบ้า
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไส้ติ่งอักเสบ